اطلاعات و ارزیابی

دانلود پایان نامه
(100)19 (.)0 (.)0 (5/89)17 (5/10)2 (.)0 (5/89)17 (3/5)1 (3/5)1
گروه سوم تعداد (درصد)
(5/89)17 (5/10)2 (.)0 (2/84)16 (8/15)3 (.)0 (4/68)13 (3/26)5 (3/5)1
بر اساس اطلاعات جدول 5 – 4 نمره درد بعد از هر اقدام در هر گروه کمتر از 7 و نمایانگر درد خفیف می باشد. آزمون X2 برای مقایسه نمره درد به تفکیک کمتر از 7، بین 7 تا 12 و بیشتر از 12 استفاده گردید و اختلاف آماری معنی دار بین گروهها مشاهده نشد (جدول 5 – 4).

گروه اول: (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم: (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم: (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
نمودار 1 – 4: نمودار ستونی درد در حین سومین جایگذاری در گروههای مورد مطالعه
بر اساس نمودار 1 – 4 نمره درد اکثر نوزادان در گروه اول، دوم و سوم، حین اقدام روتین بین 7 تا 12، حین اقدام قنداق و ساکارز کمتر از 7 می باشد. از آزمون X2 برای مقایسه نمره درد به تفکیک نمره کمتر از 7، بین 7 تا 12 و بیشتر از 12 استفاده گردید و بین گروهها اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/.>p).

گروه اول: (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم: (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم: (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
نمودار 2 – 4: نمودار ستونی درد در حین سومین جایگذاری در گروههای مورد مطالعه
بر اساس نمودار 2 – 4 نمره درد اکثر نوزادان در گروه اول، دوم و سوم، حین اقدام روتین بین 7 تا 12، حین اقدام قنداق و ساکارز کمتر از 7 می باشد. از آزمون X2 برای مقایسه نمره درد به تفکیک نمره کمتر از 7، بین 7 تا 12 و بیشتر از 12 استفاده گردید و بین گروهها اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/.>p).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   میزان تحصیلات و میزان استفاده

گروه اول: (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم: (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم: (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
نمودار 3 – 4: نمودار ستونی درد در حین سومین جایگذاری در گروههای مورد مطالعه
بر اساس نمودار 3 – 4 نمره درد اکثر نوزادان در گروه اول، دوم و سوم، حین اقدام روتین بین 7 تا 12، حین اقدام قنداق و ساکارز کمتر از 7 می باشد. از آزمون X2 برای مقایسه نمره درد به تفکیک نمره کمتر از 7، بین 7 تا 12 و بیشتر از 12 استفاده گردید و بین گروهها اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/.>p).

نمودار 4 – 4 : میانگین نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در زمان های مختلف ارزیابی در گروه اول
با توجه به نمودار 4 – 4 در گروه اول در سه حالت جایگذاری لوله بینی ـ معدی نمره درد قبل از جایگذاری در کمترین میزان و در حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی به دلیل دردناک بودن رویه به بیشترین مقدار می رسد. در این بین بیشترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام روتین و کمترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام ساکارز می باشد.