اطلاعات جمعیت شناختی نمونه و ویژگی‌های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه
اهمیت وظیفه جدول 1: 6-7 802/0
بازخورد جدول 1: 11-18 701/0
شدت نیاز به رشد جدول 2 و 3 875/0
اجتماعی نمودن جدول 4: 1-6 755/0
آشکار سازی جدول4: 7-10 735/0
ترکیب جدول 4: 11-14 799/0
درونی سازی جدول 4: 15-19 805/0
3-7-2- تعیین روایی( اعتبار)
روایی آزمون عبارتست از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است.
اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار می‌رود. اعتبار محتوای یک ابزاراندازه گیری، به سؤال‌های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال‌های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست.
اعتبار محتوای یک آزمون توسط افراد متخصص تعیین می‌شود.
چون در این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد ویژگیهای شغل و خلق دانش استفاده شده، روایی آن مورد اطمینان است. ضمناً از نظرات خبرگان نیز استفاده شد.
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از جامعه آماری هم از روش‌های آمار توصیفی و هم آمار استنباطی استفاده شد.برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها، از آزمون کلموگراف-اسمیرنف استفاده شد. بعد از اینکه طبیعی بودن توزیع داده‌ها مشخص گردید، آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید. سطح معنی داری در همه موارد (05/0≥α ) در نظر گرفته شد. کلیه عملیات آماری با نرم افزارهای SPSS با ویرایش 20 و Excelبه اجرا درآمد

4-1 مقدمه
در این فصل داده‌های گردآوری شده به صورت جدول ارائه و تحلیل می‌شود. بهترین شیوه برای تنظیم ساختارهای این فصل ارائه یافته‌ها با توجه به پرسشنامه‌ها یا فرضیه‌های تحقیق است. با توجه به ماهیت سوال‌ها یا فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آمارتوصیفی و استنباطی که قبلاً پیش‌بینی شده است باید استفاده کرد؛ دراین مرحله از پژوهش است که پژوهشگر به‌آزمون فرضیات و جواب‌به سؤالات خود می‌پردازد. در این فصل ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد پژوهش پرداخته شده است و از جداول و شکل‌های توزیع فراوانی و درصد استفاده گردیده است .در ادامه، در راستای تحلیل داده‌های استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق از مدل‌های آماری کولموگروف اسمیرنف و آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 به عمل آمد و از این طریق به آزمون معناداری تأثیر ویژگی‌های شغل بر خلق دانش پرداخته شد.
4-2. یافته‌های توصیفی
4-2-1. ویژگی‌های جمعیت شناختی
4-2-1-1. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات
شکل 4-1 که نشان‌دهنده توزیع درصد فراوانی تحصیلات نمونه‌های پزوهش است گویای این مطلب است که 3/16% از افراد دارای مدرک کارشناسی، 4/67% از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 3/16% از افراد دارای مدرک دکتری هستند؛