اطمینان و کنترل

دانلود پایان نامه

شکل4-6) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی دانهبندی روی الک 60
دانهبندی روی الک 120: با توجه به این که میانگین دانهبندی روی الک 120 مورد نیاز برای تولید 15 درصد است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 20 درصد میانگین است، بازه مجاز تغییرات برای آن، از 12 تا 18 درصد است. اما با در نظر گرفتن وجود تغییرات عام شدید در این پارامتر و تغییرات زیاد آن، تصمیم گرفته شد که مقدار تعیین شدهی ورودی بین 8 تا 22 درصد باشد. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، پنج میزان خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-7 ملاحظه میکنید.

شکل4-7) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی دانهبندی روی الک 120
دانهبندی fine : با توجه به این که میانگین دانهبندی روی الک fine مورد نیاز برای تولید کمتر از 5 درصد است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 20 درصد میانگین است، بازه مجاز تغییرات برای آن، از 0 تا 6 درصد است. لذا برای اطمینان از کلیه حالات ممکن تصمیم گرفته شد که مقدار تعیین شدهی ورودی بین 0 تا 7 درصد باشد. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، سه میزان کم، متوسط و زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-8 ملاحظه میکنید.

شکل4-8) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی دانهبندی fine


رطوبت پودر : با توجه به این که میانگین رطوبت پودر مورد نیاز برای تولید 2/5 درصد است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 6 درصد میانگین است، بازه مجاز تغییرات برای آن، از 9/4 تا 5/5 درصد است. اما با در نظر گرفتن وجود تغییرات عام شدید در این پارامتر و تغییرات زیاد آن، تصمیم گرفته شد که مقدار تعیین شدهی ورودی بین 5/4 تا 9/5 درصد باشد. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، پنج میزان خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-9 ملاحظه میکنید.

شکل4-9) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی رطوبت پودر
دانسیته پودر: با توجه به این که دانسیته پودر مورد نیاز برای تولید 88/0 سانتی متر مکعب است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 2 درصد میانگین است، کل بازه مجاز برای آن، از 89/0 تا 87/0 سانتی متر مکعب است. اما با در نظر گرفتن وجود تغییرات عام شدید در این پارامتر و تغییرات زیاد آن، تصمیم گرفته شد که مقدار تعیین شدهی ورودی بین 85/0 تا 91/0 واحد باشد. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، سه میزان کم، متوسط و زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-10 ملاحظه میکنید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های روان سنجی و مهارت های ارتباطی

شکل4-10) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی دانسیته پودر
دبی پودر : با توجه به این که دبی پودر مورد نیاز برای تولید 2520 کیلوگرم در ساعت است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 5 درصد میانگین است، کل بازه مجاز برای آن، از 2394 تا 2646 کیلوگرم در ساعت است. لذا برای اطمینان مقادیر ورودی بین 2200 تا 2850 کیلوگرم تعیین شدند. براساس توافق با مسئـولین و کارشـناسان خبره، سه میزان کم، متوسـط و زیاد برای آن تعریف شد که در شـکل 4-11 ملاحـظه میکنید.

شکل4-11) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی دبی پودر
وزن کاشی خام: با توجه به این که میانگین وزن کاشی خام مورد نیاز برای تولید 535 گرم است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 3 درصد میانگین است، کل بازه مجاز برای آن، از 519 تا 551 گرم است. لذا برای اطمینان مقادیر ورودی بین 510 تا 560 گرم تعیین شدند. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، سه میزان کم، متوسط و زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-12 ملاحظه میکنید.

شکل4-12) متغیر بیانی برای پارامتر کنترلی وزن کاشی خام
مقاومت کاشی خام : با توجه به این که میانگین وزن کاشی خام مورد نیاز برای تولید حدود 7/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است و با توجه به حدود کنترلی تعیین شده برای آن که 20 درصد میانگین است، کل بازه مجاز برای آن، از 2 تا 4/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. لذا برای اطمینان مقادیر ورودی بین 2/1 تا 2/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تعیین شدند. براساس توافق با مسئولین و کارشناسان خبره، سه میزان کم، متوسط و زیاد برای آن تعریف شد که در شکل 4-13 ملاحظه میکنید.