اعتبارسنجی مدل و مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه

آماره این آزمون در نگاره(4-5) محاسبه شده و مقدار آن برای مدل تحقیق برابر 045/2 میباشد. از آنجا که این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار میگیرند، و نزدیک به عدد 2 میباشد، مینوان نتیجهگیری کرد که خطاها از یکدیگر مستقل بوده و میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها استفاده کرد.
4-3-1-2) اعتبارسنجی مدل رگرسیون
برای اعتبار سنجی مدل رگرسیون، از ضریب تعیین استفاده میشود. مقدار ضریب تعیین از R2 بدست میید. بازه عددی مقدار ضریب تعیین بین صفر یا یک میباشد. هر چه مقدار ضریب تعیین به یک نزدیکتر باشد مدل رگرسیون دارای اعتبار بیشتر خواهد بود و چنانچه، مقدار ضریب تعیین به صفر نزدیکتر باشد، مدل رگرسیون دارای اعتبار کمتری خواهد بود.
نگاره (4-5)، نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین برابر با 004/0 میباشد. از اینرو، مقدار ضریب تعیین به صفر نزدیکتر است. لذا، مدل رگرسیون دارای اعتبار کمتری میباشد و در نتیجه حدود 4/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته (فرصتهای رشد) توسط متغیرهای مستقل تحقیق توضیح داده میشود.
به منظور گزینش یک از روشهای دادههای تابلویی یا دادههای آمیخته، از آماره F لیمر استفاده شده است. به عبارت دیگر، آماره آزمون F لیمر تعیین میکند که عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از شرکتها وجود دارد یا خیر. در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود داشته باشد، از روشهای تابلویی و در غیراینصورت، از روش دادههای آمیخته استفاده میشود زیرا فقط دادهها روی هم انباشت شدهاند و تفاوت بین آنها لحاظ نشده است. در آزمون F لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای آمیخته) و فرضیه مقابل، نشانگر، ناهمسانی عرض از مبدأها (دادههای تابلویی) است. بدین ترتیب، در صورت رد فرضیه صفر، روش دادهای تابلویی پذیرفته میشود. نگاره (4-4) نتایج آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدأها) را برای این تحقیق نشان میدهد:
نگاره (4-4): نتایج آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدأهای شرکتها)
فرضیه صفر
آماره F
درجه آزادی
p- مقدار
نتیجه آزمون
عرض از مبدأهای تمامی مقاطع باهم یکسان است.
0441/6
400،80
0001/0
فرضیه صفر رد می شود.
با توجه به نتایج نگاره (4-4)؛ مقدار احتمال آماره F (0001/0) میباشد که فرض صفر رد شده و دادههای تابلویی مناسب تشخیص داده میشود. چنانکه ملاحظه میشود در ارتباط با این رابطه، مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوتهای فردی بوده و روش دادههای تابلویی مناسبتر است.
چنانچه پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح میشود که رابطه را میتوان در قالب کدامیک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی، بررسی کرد؟ آزمون هاسمن این موضوع را مشخص میکند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که، فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال موردنظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده میشود. نگاره (4-5) نتایج آزمون هاسمن را نشان میدهد.
نگاره (4-5): نتایج آزمون هاسمن
فرضیه صفر
آماره F