اعتبارسنجی مدل مایرس و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
اعتبارسنجی مدل مایرس در اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
جناب آقای دکتر حسین پناهیان
استاد مشاور
جناب آقای دکتر حسن غضنفری مجرد
نگارنده
امیر اقدامی
شهریورماه 1393
چکیده
انجام سرمایهگذاری بهینه و انتخاب مناسب پروژه سرمایهگذاری، مهمترین چالش پیش روی دارندگان سرمایه در بازارهای مالی است. بررسی مسائلی همچون مدیریت سود، وضعیت و واکنش بازار به وقایع مالی و غیرمالی، مطالعه رفتار تأمینکنندگان مالی، وضعیت سهامداران باعث خواهند شد تا با در نظر گرفتن برخی متغیرها، از آنها آگاهی نسبی کسب نموده و با این آگاهی، پروژه مناسب جهت سرمایهگذاری را انتخاب نمائیم. در این تحقیق جهت بررسی فرصتهای سرمایهگذاری بر اساس مدل مایرس، متغیرهای مستقل: شهرت، اندازه شرکت، سطح سودآوری، سطح اهرمی و ریسک سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. قلمرو زمانی این تحقیق، یک دورهی 6 ساله میباشد که در آن شرکتهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته و در این مطالعه 81 شرکت بعنوان نمونه آماری در هرسال در نظر گرفته شدهاند. با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده در این تحقیق و تحقیقات مشابه، به استثنای متغیرهای سطح اهرمی و سطح سودآوری، به ترتیب با مقدارهای ضریب همبستگی اسپیرمن 0.018 و 0.001، بین سایر متغیرها و فرصت سرمایهگذاری در شرکتهای قلمرو این تحقیق رابطهای وجود ندارد.
از اینرو با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده تحقیق، مدل مایرس، مدل مناسبی جهت پیشبینی فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای قلمرو تحقیق و یا کشور ایران نمیباشد.
واژگان کلیدی:
مدیریت سود، شهرت، فرصتهای سرمایهگذاری، مدل مایرس
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
سرمایهگذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند و توسعه اقتصادی هر کشور است. هر شرکتی هم برای افزایش ارزش خود تا جای ممکن، سعی دارد منابع مالی خود را در جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین ارزش را در بر داشته باشد ارزش یک شرکت را نیز ارزش داراییهای مشهود و اختیار سرمایهگذاری آتی یا فرصتهای رشد تشکیل می دهند. سهم کمتری از ارزش شرکت مربوط به داراییهای مشهود، و سهم بیشتری از آن مربوط به فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) رقم میزنند. این فرصتهای سرمایهگذاری بالقوه همچون اختیار خرید میباشد که ارزش آن به اقدامات و تصمیمات آتی مدیران بستگی دارد. همانند اختیار خرید، فرصتهای سرمایهگذاری نیز بیانگر ارزش واقعی شرکت میباشند. فرصتهای سرمایهگذاری (رشد) شامل برخی مخارج سرمایهای از قبیل پروژههای افزایش ظرفیت، تولید محصول جدید، فنآوری جدید تولید، تحصیل یک شرکت دیگر، سرمایهگذاری در علائم تجاری (برند) و حسن شهرت از طریق تبلیغات و تعمیر و نگهداشت و جایگزینی داراییهای موجود میباشد.