اعتبار و اعتماد و روایی محتوایی

دانلود پایان نامه

متوسط: نمره 18 تا 29 در مورد فراوانی و 26 تا 39 برای شدت
ضعیف: نمره زیر 17 برای فراوانی و زیر 25 برای شدت
احساس مسخ شخصیت
بالا: نمره بالاتر از 12 در مورد فروانی وبالاتر از 15 برای شدت
متوسط: نمره 6 تا 11 در مورد فراوانی و 7 تا 14 برای شدت
ضعیف: نمره زیر 5 برای فراوانی و زیر 6 برای شدت
احساس عدم موفقیت فردی
بالا: نمره زیر 33 برای فراوانی و زیر 36 برای شدت
متوسط: نمره 34 تا 39 در مورد فراوانی و 37 تا 43 برای شدت
ضعیف: نمره بالاتر از 40 در مورد فروانی و بالاتر از 44 برای شدت
پرسشنامه فرسودگی شغلی به عنوان یک ابزار استاندارد، به کرات در ایران و در کشور‌های دیگر در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار و اعتماد آن مورد تایید می‌باشد. فیلیان که خود پرسشنامه مسلچ را به فارسی برگردانده اعتبار علمی‌آن را از طریق بررسی اعتبار محتوایی و پایایی آن را از طریق بازآزمایی و انجام آزمون همبستگی در ابعاد فراوانی و شدت مشخص کرده است میزان همبستگی متغیرها از 96%=r تا 83%=r بدست آمد و با توجه به این امر پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار فرسودگی شغلی مسلچ در پژوهش‌هایی که در ایران صورت گرفته، مشابه پایایی به دست آمده از منابع اولیه بوده است(رفیعی و همکاران، 1391: 26).
دومین ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ (GHQ-28) می‌باشد که ابزاری استاندارد جهت اندازه‌گیری سلامت روانی است که در بیشتر تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. گلدبرگ و هیلر (1978) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 91/0 گزارش نمودند، همچنین ویلجو و همکاران (2007) ضریب آلفای کرونباخ را برای آن 90/0 گزارش نمودند (ربیعی و همکاران، 1388).
) پایایی و روایی پرسشنامه
ابزار سنجش بایستی از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد(حافظ نیا، 1386: 154).
) روایی
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (گرجی، 1391). اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های ناکافی و نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی‌را بی ارزش و ناروا سازد. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی ابزار اندازه‌گیری از روش روایی محتوایی استفاده شد.
) روایی محتوا
در تحقیق حاضر، از روش اعتبار یا روایی مفهومی‌استفاده شده است. زیرا هنگامی‌که اعتبار تجربی امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی‌استفاده شده است و در واقع از طریق گواه و معیار‌ها محقق در پی آن بر می‌آید که نشان دهد که روا است مفهومی‌را اندازه گرفت (خاکی، 1387: 291ـ 288).
برای روایی محتوا با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه‌گیری، در سنجش متغیر‌های تحقیق اطمینان حاصل شده است. که در این مرحله پرسشنامه‌ها با هم گرایی زیادی میان نظرات این متخصصان، تأیید شد و نظرات اصلاحی آنها در پرسشنامه بکار گرفته شد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان ویژگی مورد نظر را می‌سنجد.