اعتبار و روایی و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
باید توجه داشت که دستاوردهای محقق در سایه میزان تلاش و کاوش وی در خصوص جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص وگزارش گیری داده ها و اطلاعات دریافتی از جامعه مورد مطالعه می باشد.اگر انتخاب روش تحقیق،روشهای انتخاب جامعه آماری،شیوه جمع آوری داده های،نحوه طبقه بندی، ثبت و انتخاب روش تجزیه و تحلیل متناسب نباشد نتایج تحقیق و پژوهش نمی تواند جوابگوی نیازهای مدنظر باشد .محقق باید سعی کند با انتخاب ابزارهای صحیح جمع آوری و همچنین انتخاب روش آماری متناسب یافته های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در این فصل سعی خواهد شد به بررسی روش انجام پژوهش ،جامعه آماری ،نمونه آماری و روش گزینش آن ،شیوه گرد آوری اطلاعات ،ابزار تحقیق و اعتبار و روایی آن ، روش‌های آماری و آزمون‌های بکار گرفته شده در جهت بررسی فرضیه های پژوهش و به چگونگی اجرای تحقیق پرداخته خواهد شد.وترسیم چارچوبی از یک پژوهش علمی و تائید شده که بتواند در تائید و یا رد فرضیه ها وجوابگویی به سوالات تحقیق توانا باشد.
3-1-روش پژوهش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر«پیمایشی» است البته در مطالعه مقدماتی از تکنیک تکمیلی کتابخانه ای و اسنادی نیز استفاده شده است .در میان تمام روش های تجربی، پیمایشی یکی از متداول ترین و شناخته ترین روش های تجربی در علوم انسانی است که به گونه ای گسترده مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است و از آن به عنوان یک روش ویژه در تحلیل و گردآوری داده ها نام برده می شود (دواس،1376). و مرحله پردازش داده ها برای پیمایشی معمولا مستلزم طبقه بندی (کد گذاری) جوابها و انتقال آنها به رایانه است (ارلببی،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،260 )
در این روش نتایج نمونه قابل تعمیم به کل جامعه آماری است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی-کاربردی است تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.
3-2 – جامعه آماری و برآورد حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل که به تعداد812 نفر که از این تعداد357 نفر زن، و455 مرد نفر می‌باشد که به پیوست جدول ذیل آمده است . و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 261 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد. و با توجه به نمونه آماری تعداد 265 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردید که از این مقدار تعداد256 پرسشنامه تکمیل و جهت بررسی جمع آوری گردید. و تعداد 5 پرسشنامه عودت نگردید.
فرمول محاسبه نمونه آماری به روش کوکران
فرمول شماره (3-1) تعدادنمونه آماری 261 نفر
3-3-تعریف نمونه گیری
تعاریف مختلف و گوناگونی جهت نمونه ، نمونه گیری و دیگر اصطلاحات رایج این مقوله عنوان شده است . یکی از تعاریف موجود ، نمونه را بدین شرح توصیف نموده است که هر جزء جامعه را می توان نمونه آن جامعه دانست یا در تعریفی دیگر ، نمونه کوچک ترین واحد مستقلی است که یک پاسخ فراهم می آورد . نمونه باید معرف جامعه آماری باشد یعنی صفات جامعه ، مخصوصاً صفاتی که دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد . نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود و در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب افراد یا موردهای تحقیق بکار می رود .
3-3-1 – روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری اتفاقی یا احتمالی از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است نمونه‌گیری طبقه ای نسبی که شیوه اصلی انتخاب در نمونه‌گیری احتمالی است. در این روش محقق مایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گرو ه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه ٬ در نمونه نیز حضور داشته باشند. و این نوع نمونه گیری وقتی بکار می رود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست.یعنی در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است. بنابر این اگر یک گروه به طور مثال ۸ درصد از جامعه را تشکیل می دهند همین گروه ۸ درصد از نمونه را نیز تشکیل خواهند داد. این روش در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیر گروه های مختلفی را داشته باشد مناسب است ٬ اگر در چنین شرایطی از این روش استفاده نشود هر گونه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نمونه ٬ نامناسب و موجب نتیجه گیری غلط خواهد بود . در ذیل جدول جامعه آماری و نمونه آماری اورده شده است .
شهرستان
جامعه آماری
نمونه آماری
زن
مرد
جمع
زن
مرد
جمع