اعتماد به نفس و گروه همسالان

دانلود پایان نامه

سبک تفکر:
عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه استفاده از توانایی است، افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت است (استرنبرگ ،2002).
سبک تفکر قانون گذار:
افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود را خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلاٌ طرح ریزی و سازماندهی نشده باشد (سیف،1387،ص275)
سبک تفکر اجرایی:
افراد دارای این سبک تفکر مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی انجام دهند که قبلا طرح ریزی و سازماندهی شده است، و نقش خود را به جای خلق ساختارهای نو، دردرون ساختارهای موجود ایفاء نماید. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و احترام به هنجارهای گروهی می کند(سیف،1387،ص635)
سبک تفکر قضاوت گر:
افراد این گروه از تفکر مایلند قوانین و برنامه ها را ارزیابی کنند، آنها اموری را ترجیح می دهند که در آن عقاید و امور موجود ارزیابی شود (همان منبع؛ص245)
تغییر
تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند(احمدوند،1387،ص11)
تعارض: تضاد شغلی به تعارض گفته می‌شود که بین افراد و یا واحدهای سازمانی به دلیل وجود هدف‌های گوناگون و اختلاف در منابع پدید می‌آید (زارع‌زاده، 1388، 10).
1- تعارض: تعارض عبارت است از منازعه آشکار میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،1388؛98).
2-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند است که به طور هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری ، وسعت دید و باز بودن تفکر و عمل نسبت به راه های مختلف می باشد (کرامتی و همکاران،1388؛98).
3- استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند. پوت نام و ویلسون این پنج استراتژی را در قالب سه دسته استراتژی کلی تر:
1-استراتژی راه حل گرایی (همکاری و سازگاری) 2-استراتژی فقدان مقابله (سازش و اجتناب)3- استراتژی کنترل (رقابت) دسته بندی کرده است (کرامتی و همکاران، 1388؛ 98-97).
4- استراتژی راه حل گرایی: کاربرد استراتژی های همکاری و سازگاری در مدیریت تعارض است که در استراتژی سازگاری (همکاری متوسط ، قاطعیت متوسط) دو طرف هم به تمایلات و خواسته های خود و هم به منافع و انتظارات طرف مقابل توجه دارند از طرف دیگر تا حدودی به خواسته ها و اهداف خود دست می یابند و استراتژی همکاری(همکاری زیاد ، قاطعیت زیاد) هنگامی است که یک یا دو طرف به تحقق اهداف و منافع خود و طرف مقابل تمایل زیادی دارد و جهت گیری به سمت همکاری و تشریک مساعی خواهد بود. این راهبرد کلیه توقعات و ترجیحات هر دو طرف دیگر تعارض را تامین میکند (کرامتی و همکاران، 1388؛99).
5- استراتژی فقدان مقابله: کاربرد استراتژی های سازش و اجتناب در مدیریت تعارضکه استراتژی سازش (فقدان قاطعیت ،همکاری زیاد)عبارتست از تلاش برای ارضای خواسته ها و منافع طرف مقابل ، حتی اگر خواسته ها و منافع فرد در این راستا فدا شود و در استراتژی اجتناب (فقدان همکاری ، فقدان مقابله) با برخورداری از رویارویی با تعارض یا به تعویق انداختن یک راه حل ، منافع طرفین را نادیده می گیرند (کرامتی و همکاران، 1388؛99).
6- استراتژی کنترل: کاربرد استراتژی رقابت در مدیریت تعارض است که استراتژی رقابت ( فقدان همکاری،قاطعیت زیاد) مبین به کارگیری شیوه های استبدادی ، آمرانه و تحکیم آمیز برای کنترل تعارض است که در آن افراد تمایل به برآوردن منافع خود بدون توجه به این که این امر موجب تعارض با فرد دیگری می شود و ارضای نیازهای شخص با هزینه دیگران می باشد (کرامتی و همکاران، 1388؛99).
ب ):تعاریف عملیاتی واژه ها ومتغیرها:
1- استراتژی های مدیریت تعارض:
منظور نمره ای است که فرد از پرسشنامه 30 سؤالی استراتژی های مدیریت تعارض که براساس دیدگاه ویل سون وپوت نام طراحی شده است کسب میکند.
2- استراتژی راه حل گرایی(همکاری ومصالحه): منظور از استراتژی راه حل گرایی، نمره ای است که کارکنان از پاسخ به سؤالات 21،20،19،16،13،11،9،8،6،5،4،1 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.
3- استراتژی فقدان مقابله(سازش واجتناب):منظور نمره ای است که کارکنان از پاسخ دادن به سؤالات 2،7،12،14،15،23،24،25،27،28،29 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب میکنند.
4- استراتژی کنترل( رقابت): منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 3،10،17،18،22،26،30 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.
5- سبک تفکر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 41 پرسشنامه سبک تفکر که براساس دیدگاه استرنبرگ واگنر طراحی شده است کسب می کنند.
6-سبک تفکر قضایی: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1-10پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.
7- سبک تفکر جرایی: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 11-21پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.