اعضای هیأت علمی دانشگاه و استراتژیهای مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

از کمک‌ واقعی‌ کارکنان‌ به‌ سازمان‌، مستندات ‌نادرستی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.
به‌ ارتباط میان‌ عملکرد کارکنان‌ و افزایش ‌پرداخت‌ مرتبط با شایستگی‌ آنها آسیب‌ وارد می‌کند.
راه‌ را برای‌ بروز چالشها و طرح‌ اعتراضهای ‌بالقوه‌ کارکنان‌ هموار می‌کند.
اعتبار کلی‌ تلاشهای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی ‌سازمان‌ را خدشه‌دار می‌کند.
بر اثربخشی‌ کلی‌ سازمان‌ تأثیر منفی‌ می‌گذارد (ابیلی و موفقی، 1391).
بخش سوم؛ پیشینه تحقیق
2-17) پیشینه تحقیق
با توجه به نقش و جایگاه بارز سرمایه فکری و بهبود عملکرد در رشد و توسعه سازمانی، تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور در زمینه اهمیت و نقش این گونه سرمایه در سازمان انجام گرفته که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف) تحقیقات انجام یافته در داخل کشور:
قلیچ لی (1385) در تحقیقی با عنوان «تبین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در مزیت رقابتی؛ مطالعه موردی شرکتهای ایران خودرو و پارس خودرو» به تبین نقش سرمایه‌های فکری و اجتماعی در مزیت رقابتی دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو پرداخته و با استفاده از فنون همبستگی و آماره آزمون t به این نتیجه رسید که بین سرمایه اجتماعی و فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری افزایش می‌یابد. همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه فکری بر مزیت رقابتی بیشتر از تأثیر سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی بود.
مجتهدزاده و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان «رابطه سرمایه فکری و عمکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران»، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری هنگامی که به طور مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرند، رابطه مثبتی با عملکرد شرکت از دید مدیران دارند. اما در بررسی تأثیر همزمان این سه متغیر بر عملکرد، تنها سرمایه‌های انسانی و ساختاری عوامل تأثیرگذار بر عملکرد هستند.
صفرزاده و همکاران (1389) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شمال استان فارس» به این نتیجه رسیدند که شخصی‌سازی دانش و کدگذاری آن تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد تأثیر مثبتی می‌گذارند و بین نوآوری و عملکرد نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
صالحی‌نژاد (1392) در تحقیقی با موضوع «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز» با استفاده از تحلیل رگرسیون و فنون همبستگی به این نتیجه رسید که بین سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری و ابعاد مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز رابطه معناداری وجود دارد
ب) تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور:
لی و چویی (2003) در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی» روابط تلفیقی یا ترکیبی میان قادرکنندگان مدیریت دانش، فرآیندهای ایجاد دانش، نتایج میانجی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را نشان دادند، مطالعه‌شان توانایی بررسی دانش کلی را بررسی نکرد، بلکه نسبتاً روی فرآیند ایجاد یا تولید دانش تمرکز کردند.
آهلاندر و همکاران (2007) در تحقیقی با عنوان «تحلیل ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت و عملکرد صنایع کوچک و متوسط آلمان» که در 400 شرکت کوچک و متوسط آلمان با استفاده از الگوی معادلات ساختاری صورت دادند به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و عملکرد صنایع کوچک و متوسط آلمان (5/21%) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. از طرفی نتایج حاصل از مدل نهایی تحقیق بیانگر آن است که بین ابعاد مدیریت دانش (استراتژیهای اجرایی مدیریت دانش، منابع انسانی و …) و خلاقیت صنایع کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد (2/22%).
کوئن و کایمناکیس (2007) در تحقیقی با موضوع «مطالعه رابطه سرمایه فکری و عملکرد در شرکتهای دانش محور با اندازه متوسط» پرداختند به این دستاورد رسیدند که روابط متقابل طبقه‌های مختلف داراییهای فکری در شرکتهای با اندازه متوسط از برخی جنبه‌ها با شرکتهای بزرگ متفاوت است. همچنین داده‌های تجربی نشان داد که طبقه‌های مشخصی از سرمایه فکری بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد.
لیائو و وو (2009) در تحقیقی با عنوان «تحلیل ارتباط مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و عملکرد» ضمن تشریح ابعاد هر سه مؤلفه مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد به این نتیجه رسید که مدیریت دانش بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی‌داری (74/2) دارد. با توجه به نتایج تحقیق ضریب تعیین بدست آمده برای دو متغیر فوق، مدیریت دانش 84/60 واریانس متغیر عملکرد را تبیین می‌کند. بعبارتی مدیریت دانش 84/60 عملکرد را بهبود می‌بخشد. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق مدیریت دانش 56/11 واریانس متغیر یادگیری سازمانی را تبیین می‌کند. بعبارتی مدیریت دانش 56/11 یادگیری سازمانی را نیز بهبود می‌بخشد. در نهایت با توجه به مدل نهایی تحقیق دو متغیر عملکرد و یادگیری سازمانی 29/5 تأثیر متقابلی بر همدیگر دارند.
ریاحی بلکویی (2011) در تحقیقی با موضوع «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی» به بررسی تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی پرداخت. وی با انتخاب عامل تعداد درخواستهای حفاظت از علایم تجاری به عنوان عامل سنجش سرمایه فکری و نسبت ارزش افزوده به کل داراییها به عنوان معیار عملکرد شرکت، به این نتیجه رسید که بین عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی و سرمایه فکری شرکت با استفاده از تحلیل رگرسیونی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
مجتهدزاده و آروموگام (2011) در تحقیقی با عنوان «ارتباطات ساختاری بین مدیریت دانش، خلاقیت و عملکرد در صنایع ایران» روش اندازه‌گیری را با تکیه بر الگوی معادلات ساختاری توسعه داده و به این نتیجه دست یافتند که مدیریت دانش بر خلاقیت و عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد. در مدل مفهومی نهایی ارائه شده دانش با دو بعد ضمنی و آشکار به عنوان متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر واسطه یا میانجی بر عملکرد به عنوان متغیر وابسته تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
چانگ و یانگ (2013) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد تجاری در شرکتهای مهندسی مشاور» با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای مهندسی مشاور رابطه معناداری وجود دارد که در این بین سرمایه فکری بیشترین ضریب تأثیرگذاری را بر عملکرد تجاری شرکتهای مهندسی مشاور را نشان داد.
لانگ وه و همکاران (2013) در تحقیقی با موضوع «سرمایه فکری و عملکرد بانکهای تجاری مالزی» به روش پس رویدادی و با استفاده از ضریب رگرسیون ساده و چندگانه به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فکری و عملکرد بانکهای تجاری مالزی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌های آنها به وضوح نشان داد که سرمایه ساختاری و انسانی بیشترین ضریب تأثیرگذاری را بر عملکرد بانکهای تجاری داشتند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری و سازمان تأمین اجتماعی