اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیریت فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه
عدم اشتیاق تعداد زیادی از آزمونشوندگان برای تکمیل پرسشنامه که ناشی از تجربه های قبلی آنان از تحقیقات انجام شده و عدم تأثیر گذاری این تحقیقات در وضعیت سازمان می باشد که به عنوان یک متغیر مداخله گر می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد.
عدم اطلاع از میزان صداقت آزمودنیها در پاسخ دادن به سؤالات.
گسترس و وسعت زیاد جامعه به لحاظ جغرافیایی که این مساله در اجرا مشکلاتی را به وجود آورد.
5-5-2: محدودیت های غیر قابل کنترل
نو بودن تحقیق که موجب کمبودهایی در رابطه با پیشینه مستقیم داخلی و خارجی شده بود.
محدودیت های ورود به کتابخانه ها و مراکز بررسی کتابخانه ای که این امر موجب اتلاف وقت زیاد و یا مراجعه در روزهای خاص می شد.
عدم تجربه کافی محقق برای کارهای میدانی.
منابع
فهرست منابع و ماخذ
الف- منابع فارسی
احمدی،غ. سعادتمند، ز. و لیث صفار، ز.(1389). ارتباط ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، رهبری و مدیریت آموزشی ،شماره 9 ،ص34- 22.
اردلان، محمدرضا و سلیمی قربان، علی و رجایی پور، سعید و مولوی، حسین. (1378). بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان). پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی بهار 1387; 14(1 (47)):97-131.
اشنایدر،ا س.، و ژان لویی بی.،(1382). مدیریت در پهنه فرهنگ ،ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی(تاریخ انتشاربه زبان اصلی ندارد).
ایرانژادپاریزی، مهدی و ساسان گهر، پرویز.(1389). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. چاپ دوم مؤسسه بانک داری ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.
آرمسترانگ، مایکل ترجمه خدایار ابیلی.(1380). رهبردهای مدیرت منابع انسانی. تهران، انتشارات فرا، ص74.
آقاجانی، ح.، و کجوری، د.(1383). مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم نظریات و کاربردها، چالوس: دانشگاه آزاد.
بارناد،چستر.(1368). وظیفههای مدیران، ترجمه محمد علی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
ترابی‌کیا، ه.،(1377). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
جعفری، م.،(1373). فرهنگ پیشرو. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جعفری، محمدتقی.(1381). “فرهنگ پیشرو “، چاپ سوم، انتشارات علمی فرهنگی.
حاجی احمدی، امیر.(1380). طراحی الگوی برنامهریزی استراتژیک بر مبنای سیستم پویای تقاضای نیروی انسانی متخصص(حوزه وزارت جهاد کشاورزی). پیان نامه دکترا، رشته مدیریت، شاخه برنامه ریزی، دانشگاه مدرس.
خدیوی،الف.،(1385). شناخت فرهنگ ملی و مدیریت فرهنگ سازمانی. مدیریت، شماره 115،ص 116-26.
دسلر، گری.(1378). مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دفت، ر.(1390). تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان،تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی.