اعطای تسهیلات و نهادهای مالی

دانلود پایان نامه

3-علت این که با وجود پتانسیل بالا جهت پرداخت نرخ بهره بیشتر ، بانک حاضر به اعطای وام نیست‌، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند . چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره ، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد ؛ اما در هر صورت سرمایه گذاری های این چنینی برای نهاد های مالی بسیار پر مخاطره است ؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود وام نهاد مالی نیز پرداخت نخواهد شد . لذا نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد . بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام با نرخ بهره بالا نیستند ؛ بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه‌بندی اعتبار را انتخاب و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند .Hubbard,( Douglus2009)بدین ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کند ؛ اما کمتر از میزانی که آنها می خواهند ؛ البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد ؛ زیرا در صورت اعطای وام بیشتر ، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد . بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آنها کمتر باشد آنها را سریعتر بازپرداخت میکنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند . و از این روی است که نهادهای مالی اعتبارات کمتر از آنچه وام گیرندگان به دنبال آن هستند ، به آنها اعطا می نمایند. (Morton Glantz 2004 )
8-2 مطالبات معوق
اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش«جذب منابع »و «اعطای تسهیلات» تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روش های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب صحت و
کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تامین گردد به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می تواند به بانک ها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف یاری رسانده و به تعداد قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات معوق بکاهد.
جدول 1-1منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین 93
مانده صندوق
(شعبه+خود پرداز) کل منابع ریالی خصوصی کل مصارف ریالی خصوصی مطالبات ریالی
خصوصی
926/210/951/663/5 344/501/080/318/408 643/886/841/783/318 277/192/000/922/35
نوع مبلغ درصد سهام از کل نوع مبلغ درصد سهام از کل
جاری 318/476/050/482/68 16.77 کشاورزی 909/957/639/036/34 10.68
پس انداز 068/631/829/534/41 10.17 صنعت ومعدن 094/784/835/112/67 21.05
کوتاه مدت 912/674/686/074/150 36.75 خدمات و بازرگانی 404/635/773/930/97 30.72
بلند مدت 237/317/983/239/136 33.37 صادرات 526/120/014/408/1 0.44
جمع چهار سپرده 535/099/550/331/396 97.06 ساختمان 020/766/019/391/2 0.75
سایر دیداری 478/202/074/260/6 1.53 مسکن 664/028/309/024/55 17026
سایر سپرده ها 286/199/456/729/5 1.40 استمهالی وادغامی وسپهری 740/079/469/51 0.02
جمع کل منابع مالی 344/501/080/318/408 100 جمع کل مصارف مالی
100
ارزی 726/542/209/264/8
ارزی
دولتی