افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

2-3-2-1) مطالعات خارجی
الیس ودیک(1995) به نقل از مصطفی اله وردی در 1389 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که به‌کارگیری سبک رهبری مشارکتی برای کارهای گروهی سبب بهبود بهره‌وری می‌شود البته در این تحقیقات تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار مثبت و معنادار ارزیابی شده است.
رایت و همکارانش(1996) نیز در مطالعه خود در کشور چین، نقش عنصر فرهنگ‌سازمانی بر افزایش انگیزش کارکنان و همچنین بهبود بهره‌وری موثر ارزیابی نمودند.
کذرلی (1996، به نقل از لاک،1999) در نتیجهٔ تحقیقاتی که روی 20 مدیر و 97 کارمند آن‌ها در یک بیمارستان در امریکا نشان داده است که یک رابطهٔ مثبت بین تمرین‌های مدیریتی، بهره‌وری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد و رفتارهای مدیران به‌عنوان کلیدی برای بهره‌وری است.
کاتر و هسکت (1996، به نقل از نصرالله پور، 1384) در پژوهش انجام داده نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازمانی کلیدی برای بهبود عملکرد و بهره‌وری است و در موفقیت یا شکست سازمان نقش تعین کننده دارد.
براون(1999، به نقل از نصرالله پور،1384) بیان می‌کند مشارکت در صورتی بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد که از آن به‌عنوان عاملی برای انگیزش کارکنان استفاده شود و آن‌ها بتوانند بر کار همکاران نیز نظارت داشته باشند و این نوعی مدیریت است. اگر چه رابطه بین مشارکت و بهره‌وری خیلی پیچیده است و برای تجزیه‌وتحلیل آن نمی‌توان تنها نقش یک فاکتور را موثر دانست اما یافته‌های اخیر به رابطه مثبت بین بهره‌وری و مشارکت کارکنان اشاره می‌کند.
فوگل(1999، به نقل از سوییت من، 2002) تعلیم و تربیت نقش اصلی در افزایش بهره‌وری دارد. تعلیم و تربیت و آموزش به کارکنان اجازه می‌دهد که از ظرفیت فیزیکی موجود باکیفیت بیشتری استفاده کنند و این امر موجب توسعه و انتشار یک فناوری جدید می‌شود. سرمایه‌گذاری عامل انسانی با سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت ارتباط مستقیم دارد و در نتیجه آموزش‌وپرورش و کیفیت بازده آن تأثیر قابل‌توجهی بر رشد بهره‌وری دارد.
بررسی توسط اسن برگر و رودس (2001) و هان و کیم(2007) انجام یافت آن‌ها سیستم و روشی را حمایت کردند که با مهارت‌ها و توانایی‌های فردی گره خورده بود و باعث بالا رفتن درک افراد به دلیل سنخیت آن با منابع مهم سازمان‌هایی و تشکیلاتی شده است. آگاهی دادن به کارمندانی که مهارت و رفتار ثابت، یادگیری مداوم، پیشرفت فردی و شایستگی خلاق را ترغیب می‌کند باعث افزایش بهره‌وری می‌شود بنابراین سیستم پاداش بر اساس مهارت‌ها می‌تواند سطح بالایی از بهره‌وری را نتیجه دهد.
پژوهش راد و همکاران(2003) بیان می‌کنند که مشارکت در کارها عامل کلیدی بهره‌وری است، همچنین نظریه همکاری نشان‌دهنده رابطه بین مشارکت و بهره‌وری است.
پژوهش‌های اسپنزر (به نقل از شوالیر، 2004) نشان داده است که سرمایه‌گذاری بیشتر برای آموزش کارکنان، از عوامل مهم افزایش بهره‌وری است و رابطه معنی‌داری با آن دارد.
تحقیقات و پژوهش‌های رسک(2004) نشان داده است که آموزش عالی، سطح مهارت افراد را افزایش می‌دهد و آن‌ها را توانا می‌سازد تا برای سطوح بالای شغلی مهارت‌های لازم را کسب کنند و نیروی کار ماهر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.
2-3-2-2) مطالعات داخلی
طبیبی و باغبانیان (1382) در پژوهش خود ضمن بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز اذعان داشتند بهره‌وری صرفاً تابع ویژگی‌های فردی نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز وابسته است (به نقل از مصطفی الله‌وردی،1389).
حسین پور، داوود (1385) رابطه توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی استان کهکیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه دست‌یافته که بین توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری ارتباط مثبت و معناداری مورد وجود دارد.
میر شهیدی، محمدعلی (1386) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان شرکت بازرگانی سایپا یدک دفتر منطقه‌ای مشهد به این نتیجه رسیده است که بین کسب موفقیت برای کار (از عوامل انگیزشی) با بهره‌وری کار رابطه معنی‌داری وجود دارد.
صادقی، یعقوب (1386) در بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور بیان می‌دارد که آموزش نیروی انسانی بیش‌ترین تأثیر را در افزایش بهره‌وری سازمان به همراه داشت.
توکلی، علیرضا و همکاران (1387) در خصوص رابطه بین ترس از موفقیت و نیاز به پیشرفت در کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمان تحقیق انجام دادند و یافته‌های حاصل از این مطالعه پیرامون فرضیات تحقیق نشان داد که بین ترس از موفقیت با نیاز به پیشرفت و مؤلفه‌های آن (مسئولیت‌پذیری، سخت‌کوشی، هدف مداری و رقابت‌جویی) رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد.
بردبار، غلامرضا (1387) بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت بیمه شهر یزد به این نتیجه دست یافته است که بین سیستم پاداش با بهره‌وری، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
مطالعه ملکی و همکاران (1387) در شناخت عوامل مرتبط با بهره‌وری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیدگاه مدیران سطوح مختلف بیمارستان، حاکی از تأثیر بالای متغیرهای فرهنگ‌سازمانی و تجهیزات پزشکی بر بهره‌وری بیمارستان‌های مورد است (به نقل از مصطفی الله‌وردی،1389).
شریفی پور، ابراهیم و همکاران (1388) در بررسی عوامل انگیزشی، آموزشی و مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری در شرکت توزیع برق استان لرستان به این نتیجه رسیدند که شرکت توزیع برق استان لرستان استفاده از دو عامل انگیزشی و آموزشی را به‌عنوان عوامل توانمندسازی کارکنان مورد توجه قرار نداده است هر چند بر اساس نتیجه حاصله از فرضیه‌ها، این شرکت با اعمال مدیریت صحیح توسط مدیران تا حدودی در این راه شروع به حرکت نموده است نتیجه نهایی را می‌توان بدین‌صورت عنوان نمود که شرکت توزیع برق استان لرستان با مورد توجه قرار ندادن عوامل توانمندسازی کارکنان باعث گردیده تا بهره‌وری در این شرکت نیز رشد لازم را ننماید.
الله‌وردی، مصطفی (1388) در تحقیقی تحت عنوان اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این نتیجه دست یافته است که اصلاح نظام‌های استخدامی و ساختارهای تشکیلاتی، غنی‌سازی شغلی، برنامه‌ریزی آموزشی طبق نیاز، تفویض اختیار به مدیران سطوح میانی و سرپرستی جهت تصمیم‌گیری، اجرای برنامه‌های تشویقی می‌تواند در جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه ارتقا نظام سلامت مؤثر باشد و بر اساس یافته‌های تحقیق، سیستم‌های نامناسب و ناعادلانه ارزیابی و پاداش مهم‌ترین مانع بهره‌وری منابع انسانی شناخته شد و بهترین راهکار افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه و طراحی مدل‌های عادلانه ارزیابی عملکرد است.
شریف‌زاده، فتاح (1388) پژوهشی تحت عنوان ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان انجام داد و در نتایج تحقیق و یافته‌ها نشان داد که عوامل آموزش، انگیزش، فرهنگ و مشارکت در بهره‌وری نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان تأثیر به سزایی دارند.
خادمی زارع، حسن (1389) اولویت‌بندی عوامل انگیزشی کارکنان باهدف افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: شرکت پخش فراورده‌های نفتی فارس) را مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین نظام پاداش، عوامل انگیزش و بهره‌وری منابع انسانی وجود دارد.
جدول 2-3: خلاصه جدول پیشینه تجربی خارجی بهره‌وری
پژوهشگر
سال