افزایش بهره وری و مشارکت کارکنان

دانلود پایان نامه

2- رهنورد – فرج الله – تبیین فلسفه مدیریت مشارکتی – مجله مدیریت دولتی
اصولاً در اداره کردن سازمانها یک ویژگی مهم را اثبات میکند :
اولاً : مشارکت عامل انتخاب بهتر راه حلها و برای افراد و کارکنان در سازمان یک نوع دموکراسی را برای حمایت از آنها ایجاد میکند .
ثانیاً : با توجه نمودن و ارزش نهادن کارکنان و سازی دخالت آنان را در تصمیم گیریها فراهم میکنند .
ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :
این اهمیت از چند بعد ناشی می شود :
اول : از جو روانی
دوم : از بعد پیشرفت
سوم : از بعد بهره وری
اول : از بعد روانی :
در بعد اول میتوانیم به این مسئله توجه کنیم که در جوامع امروزی با توجه به اهمیتی که به رفتار انسان و رفتار و گرایشهای او در جامعه داده میشود و نیز در مهمترین بخش هرجامعه که همان خانواده است مشارکت به معنای یک امر ضروری و مهم بیان گردیده و این ایده نیز در تربیت انسانها جای مهمی را پیدا کرده است در سازمانها اگر از این زمینه تربیتی افراد بطور درست استفاده نشود باعث ازخودبیگانگی یا الینه شدن وی میگردد ودر متعارض با جامعه و زمینه تربیتی خویش قرار میگیرد .
دوم : از بعد پیشرفت علم مدیریت :
این مطلب را از نظریات دو نویسنده و صاحب نظر علم مدیریت بیان میکنیم ( بنظر لی پرستون و جیمز بت در مدیریت سه تحول و انقلاب صورت گرفته اولی سلسله مراتب سازمان در مدیریت بود .
دومی : جدا کردن مالکیت از مدیریت
سومی : از بقیه مهمتر است مشارکت در مدیریت میباشد
در حال حاضر ودر عصر کنونی ژاپنی ها براساس این نوع نگرش توانسته اند ی طرح جدید بنام کایزن که یکی از زیر مجموعه های مدیریت مشارکتی است پیاده نمایند و با توجه به نتیجه آن کشورهای دیگر نیز به پیاده کردن ان در جامعه و سازمانهایشان تشویق شده اند .
سوم از دیدگاه بهره وری :
در بخشهای گذشته به سلسله مراتب نیازها و مطابق آن بر نوع مشارکت افراد در سازمان را نیز بیان نمودیم .مشارکت افراد در هر وضعیتی که باشند باعث میگردد که ارزش و احترامی را که در اولین بخش این تقسیم بندی به آن اشاره کردیم که در خانواده ها و جامعه به آن اهمیت داده اند . سازمان نیز که محیط زندگی کاری افراد را تشکیل میدهد به آنان ارج بنهد نیاز خودیابی و احترام را در افراد سازمان تقویت نموده و باعث افزایش بهره وری و نیز کاهش هزینه های نامعلوم سازمان میگردد .
ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت :
در طی سالهای اخیر نگرش بسیاری از مدیران نسبت به مشارکت کارکنان در سازمانها تغییر یافته است .
اما بطور کلی سه نگرش برای برخورد با مشارکت در سازمانها وجود دارد :
1) سازمان بعنوان ابزار :
در این نوع سازمان مالک و مدیر یک نفر بوده و سازمان و اجزای آن ، مانند یک ماشین عمل کرده و به سود آوری مالک کمک میکنند .
2) سازمان بعنوان یک موجود زنده :