افزایش یادگیری نیروی انسانی و فرایند یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه

2- کنفرانس از طریق پست الکترونیکی110
3- کنفرانس ویدئویی111
4- مبادله الکترونیک داده ها112
5- سایر نظامهای ارتباطات رایانه ای
جدول 4-2 : تسهیل کنندگان یادگیری سازمانی و فناوری اطلاعات پشتیبان ( چو، 2004 )
108. Benchmarking
باید توجه کرد که یادگیری سازمانی به خودی خود ایجاد نمی شود، بلکه برای پشتیبانی از آن باید ساختار، استراتژی و فرایندهای مناسب طراحی گردد. طراحی سیستمهای پاداش که یادگیری فردی و سازمانی را تشویق کند و ایجاد سازوکارهایی که جمع آوری اطلاعات را از منابع داخلی و خارجی و مبادله آن را تسریع نماید، از الزامات ایجاد و تقویت یادگیری در سازمانهاست.
علاوه بر موارد یاد شده، تعدادی از نظریه پردازان بر این باورند که یادگیری از مشاورین بیرونی نیز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر فرایند یادگیری سازمانی است( دیوس، 2003 ).
109. Group Support System ( GSS )
110. E-mail Conferencing
111. Video Conferencing
112. Electronic Data Interchange
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
در‌این فصل ابتدا به بررسی جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری, ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تحقیق پرداخته شده است و سپس در ادامه فصل روش‌های‌ تجزیه‌ و تحلیل آماری،‌ روش اجرای تحقیق و متغیر‌های ‌تحقیق، روائی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات و شیوه استخراج داده‌ها مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است.
1-3) روش تحقیق
بررسی ها می توانند ماهیتاً اکتشافی، توصیفی و یا به قصد آزمون سوالات انجام گیرند. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت دانش در افزایش یادگیری نیروی انسانی بانک صادرات آذربایجان غربی بپردازد. از آنجایی که در تحقیقات توصیفی می توان ویژگیهای جامعه مورد بررسی را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. پیمایش عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عمل توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت گیرد. همچنین پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. از آنجائیکه این تحقیق درباره یک موضوع واقعی، عینی و پویا صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد یک تحقیق کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب نمودن فعالیت است و توسعه شیوه های عملی فعالیت های اجرایی را بدست می دهد(دلاور، 1376، ص 27).
.
2-3) جامعه آماری
در پژوهش حاضر جامعه آماری متشکل است از کلیه پرسنل بانک صادرات آذربایجان غربی که در سال 1391 مشغول خدمت می باشند و به عنوان شاغل در این بانک محسوب می گردند، بر این اساس طبق آخرین اطلاعات بدست آمده تعداد شاغلین بانک صادرات آذربایجان غربی 774 نفر می باشد.
3-3) تعیین حجم نمونه
عمده‌ترین‌ مسئله‌ نمونه‌گیری‌، انتخاب‌ واقعی‌ نمونه‌ است‌، ملاحظه‌های‌ نظری‌ که‌ در‌ این‌ رابطه‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد، عبارتست‌ است‌ از:
الف‌) نماینده‌ واقعی‌ جامعه
ب‌) تصادفی‌ بودن‌ (سرمد و دیگران، 1381؛ 124).
با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران1 :