اقتصاد سیاسی بین الملل و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع است که تولید ناخالص داخلی ایران بیشترین تاثیر را در حجم مبادلات کشور ایران داشته است از این رو ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند بر گسترش روابط متقابل تاثیر گذار باشد.که از آن جمله می توان با تقویت زیر ساختها و حمایت از تولیدات داخلی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین توجه به کالاهایی که در آنها مزیت نسبی داریم ،اشاره کرد.ضمن اینکه متوسط ارزش افزوده سرانه داخلی سایر کشورها نیز تاثیر قابل توجه ای داشته لذا پیشنهاد میشود برای تشکیل همپارچگی اقتصادی کشورهایی در الویت قرار گیرد که ارزش افزوده سرانه داخلی آنها بیشتر از متوسط جهانی باشد.
یکی دیگر از نتایج حاصله تاثیر اندک فاصله کشور ها در تعیین حجم تجارت آنها می باشد و همانطور که میدانیم کشور ایران نمی تواند به یکباره وارد تجارت جهانی شود و می بایست در ایتدا با چند کشور همپارچگی اقتصادی داشته باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود در انتخاب کشورها مسئله جغرافیا در الویت کمتر قرار گیرد.
نتایج تحقیق نشان داد که جمعیت کشور ایران و کشورهای منتخب با حجم تجارت کشور رابطه مثبتی دارد ضمن اینکه افزایش تجارت متوجه کشورهایی است که به لحاظ ساختار اقتصادی تشابه بیشتری به بازارهای داخلی دارد از اینرو پیشنهاد می شود برای کاهش سریعتر شکاف تجاری ، ابتدا شاخص لیندر کشورها محاسبه گردد و به عنوان یکی از معیارها در انتخاب کشورها لحاظ گردد.
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در تحقیق حاضر ارزش کلیه کالاها و خدمات مورد بررسی قرار گرفته است ، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی تنها کالاهایی ملاک بررسی قرار گیرد از ظرفیت بالایی برای صادرات و واردات برخوردار هستند تا از این رهگذر بتوان تعرفه را نیز وارد مدل کرد .
در این پژوهش ، از شاخص لیندر جهت نمایش تشابه اقتصادی استفاده شد پیشنهاد میگردد از شاخص های دیگر مانند EIS استفاده گردد.
محدودیت های تحقیق
در تحقیق حاضر امکان وارد کردن تاثیر حوادث کیفی از جمله بحران های اقتصاد ، تحریم ها و تعیین اهمیت و وزن برای آنها نبود و از طرفی به علت نبود آمار سال 2012 محقق نتوانسته است بحران های اقتصادی اخیر کشور را وارد مدل کند.
مقایسه با سایر مطالعات
نتایج تحقیق حاضر با انتظارات مدل جاذبه تطابق کامل دارد و علائم پارامترها منطبق با تئوری های اقتصادی است. از اینرو با مقایسه متغیرهای مورد نظر در مل تعمیم یافته با سایر مطالعات می بینیم که با اغلب آنها همسو می باشد.
منابع و مأخذ
ابریشمی، حمید،محسن مهرآرا و محمدرضا ایران نژاد ،1389،بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای اسلامی)،مجله تحقیقاتی اقتصادی،شماره 91،ص219.
اسدی ، علی ، 1385 ،جهانی شدن و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ، مجله علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره 64 ،ص20
امامی،کریم،شعبانی،نفیسه،تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،1388،سال سوم،شماره3،ص4
تقوی ، مهدی ، 1379 ، اقتصاد سیاسی بین المللی ، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ،چاپ اول، ص167.
جلایی ، سید عبدالمجید ، سلیمانی ، سعید ، 1385، یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو : کاربرد یک مدل جاذبه ، فصلنامه پژوهشهای افتصادی ، سال ششم ، شماره چهارم ، ص 1
حسن پور ، یوسف ، ثاقب ،حسن ،1383 ،بررسی زمینه های مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر در تجارت کالایی،شماره 30،ص 158-139.
حسینی،میرعبدا…، بزرگی، وحید، 1381، شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،شماره 23.
رحمانی، میترا، 1376، بررسی آثاریکپارچگی بر تجارت بین کشورهای عضو اکو: مدل جاذبه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران