اقشار کم درآمد و برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

جمع کل
14843
100
نقشه بندرعباس
6-1 پیش‌بینی جمعیت و برآورد مهاجرت در افق طرح 1405
شهر بندرعباس از شهرهای مهاجرپذیر کشور است. چشم‌انداز آتی مهاجرت در این شهر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند در نظر گرفتن شرایط و زمینه‌های اقتصادی، زیربنایی،
اجتماعی و اقتصادی است. بخصوص این‌که چون مهاجرین به شهر بندرعباس اقشار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را شامل می‌شود، زمینه‌های رشد ناهمگون برای شهر بندرعباس رابه‌وجود آورده
است.همچنین بخشی از مهاجرین به شهر بندرعباس را اقشار کم درآمد و عمدتاً با خاستگاه درون استانی تشکیل می‌دهد که به هدف سکونت در محلات غیررسمی به این شهرمهاجرت می‌کنند.
چشم انداز آتی نیازمند برآورد تقریبی جمعیتی است که ممکن است به دلیل وجود زمینه‌های مستعدسکونت، جذب سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهر شوند. لذا برای هرگونه مداخله برنامه‌ریزی شده، برآورد جمعیت مهاجر و جمعیتی که به دلایل اقتصادی و اجتماعی ساکن محلات غیررسمی شهر
می‌شوند، ضرورت دارد. به این منظور ابتدا به برآورد جمعیت و میزان مهاجرت در سال‌های آتی و افق طرح پرداخته شده و سپس با روش‌های اقتصادی به برآورد جمعیت دهک‌های پایین درآمدی اقدام
شده است تا میزان افراد و مهاجرین مستعد سکونت در محلات غیررسمی برآورد شود.(محمودیان ، 1389)
در پیش‌بینی جمعیت شهر بندرعباس به بررسی روند تحولات مهاجرت طی سال‌های گذشته، وضعیت شاخص‌های حیاتی در شهر بندرعباس، محاسبه نرخ رشد طبیعی و پیش‌بینی‌های جمعیتی در افق
طرح در طرح‌های فرادست پرداخته شده است. در ادامه هر یک از این متغیرهای اشاره شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
7-1 بررسی نرخ رشد طبیعی (موالید و مرگ و میر) و میزان مهاجرت در شهرستان بندرعباس
همانطور که در بخش مطالعات مهاجرتی به آن اشاره شد، تحولات جمعیتی در شهر بندرعباس نشان می‌دهد که در سال 1335 روند مهاجرپذیری در این شهر بالا بوده است. اگرچه باید اشاره کرد که این روند حالت نزولی داشته و از 7/75 درصد طی سال‌های 45-1335 به 6/21 درصد طی سال‌های 85-1375 کاهش یافته است. نتایج حاصل از مطالعات طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحلی نشان می‌دهد که میزان رشد طبیعی جمعیت در شهرستان بندرعباس در سال 1385، برابر با 15 نفر در هر هزار نفر، و رشد واقعی جمعیت نیز برابر با 29 نفر در هر هزار نفر بوده است. به این ترتیب خالص مهاجرت که از تفاضل این دو به‌دست می‌آید، در شهرستان بندرعباس طی سال‌های 85-1375 حدود8/14 درصد بوده است.(مهدوی ، 1388)
جدول شماره 6 : میزان رشد و مهاجرت در مناطق شهری شهرستان بندرعباس سال‌های 85-1375
شهرستان
رشد طبیعی جمعیت (در هزار نفر)
رشد واقعی (در هزار نفر)
خالص مهاجرت (در هزار نفر)
بندرعباس