اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

داوریهای مربوط به «سود مورد انتظار» (مثل پیشبینی تحلیلگران ـ برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را بعنوان مدیریت سود تعریف میکند.
کلاگ و کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف میکنند:
الف) تشویق سرمایهگذاران برای خرید سهام شرکت
ب) افزایش ارزش بازار شرکت
دی در یک مقاله کاملاً نظری مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است، به نظر میرسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی Information Assymetry سهامداران ناشی میشود.
دی دو مسئله مهم را بیان کرده است:
دستکاری سود برای افزایش پاداش مدیران صورت میگیرد.
سرمایهگذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشند. بنابراین انتقال ثروت بالقوه از سرمایهگذاران جدید به سرمایهگذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند بهوجود میآید.
((ح دریافتی ـ موجودی کالا ـ ح پرداختی) تغییرات در دارایی ها و بدهی های جاری به غیر از وجه نقد + هزینه استهلاک) = CFO – سود خالص = Acc
پس با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمیشود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است.
ضرایب از طریق روش تخمین حداقل مربعات در مدل کل تعهدیها (TA) بدست میآید.
2-4) نقش اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود شرکتهای TSE (مدل تعدیل شده جونز)
بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران بدنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت میکنند و تبعات اینگونه رفتار چیست؟
پاسخ به این سوالها بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابرسی و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است.
از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات کمتر میتواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد انتظار میرود که شرکتهای با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کردهاند بهمنظور گمراهی بازار و با دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. بهعبارت دیگر انتظار میرود وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را بهشکل معناداری از خود به نمایش بگذارند.
گاهی مدیران از حسابها بهعنوان ابزاری برای نمایش غیرواقعی حصول اهداف بلندمدت شرکت و یا کاهش مصنوعی ریسک متصور استفاده میکنند(مشایخی و همکاران، 1387).
2-4-1) مفهوم مدیریت سود
استولوی و برتون:
چارچوبی برای طبقهبندی انواع دستکاری در حسابها
دستکاری در حسابها
تعدیل در تصور سرمایهگذاران از ریسک
ریسک ساختاری: نسبت بدهی