اقلام تعهدی غیرعادی و سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه

3- مدلهای مبتنی بر روش توزیع فراوانی
بورگ استالر و دچو (1997)
دی جورج و همکاران (1999)
فراوانی مقایسه سود یالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود
سالهای گذشته با سود مورد انتظار
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیشبینیهای تحلیل گران.
2-5) مالکیت نهادی
مروری بر پیشینه تحقیق
در فنلاند باتاچاریا و گراهمن (2006) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و عملکرد شرکت پرداختهاند. در این تحقیق برخلاف اکثر تحقیقات قبلی، سرمایهگذاران نهادی بهعنوان یک گروه یکپارچه در نظر گرفته شده و آنها را به طبقات مختلفی تقسیم نمودند. یافته حاصل از این تحقیق بیانگر بازخورد دو طرفه معناداری بین عملکرد شرکت و IS میباشد.
چونگ و زان (2009) شواهدی در ارتباط با رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی سهام ارائه نمودند. این تحقیق نشان داد نسبت سهام شرکت که توسط سرمایهگذاران نهادی نگهداری میشود، کیفیت ساختار حاکمیت را افزایش میدهد. نتایج این تحقیق با این نظر موافق بود که سرمایهگذاران نهادی به سمت سهام شرکتهایی گرایش دارند که دارای ساختار حاکمیتی خوب در جهت برآورده ساختن مسئولیت مباشرتی مدیریت میباشد.
چونگ و دیگران (2002) شواهدی ارائه می کنند مبنی بر این که سرمایهگذاران نهادی از درگیر شدن مدیریت در EM جهت دستیابی به سطح سود مطلوب جلوگیری میکنند.
بهطورکلی سرمایهگذاران نهادی محرکهایی برای بهبود عملکرد دارند و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمیکنند را نیز دارا میباشند. ابزار جمعآوری اطلاعات و مراحل تحقیق: به صورت میدانی و از طریق جمعآوری اطلاعات واقعی شرکتها.
2-5-1) بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در TSE
در تحقیقات قبلی پیرامون رابطه بین سرمایهگذاری نهادی و مدیریت سود فرض شده است که
شرکتها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیرعادی به منظور مدیریت سود میباشند و تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی در توانایی مدیران برای EM نادیده گرفته شده است. سرمایهگذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را در گزارشگری مالی بهبود میبخشند.
ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی فشرده، اتکا میکنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفهای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشماندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکتها در اختیار ایشان قرار میگیرد. سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتها سرمایهگذاری هستند.
عموماً اینگونه تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود. این امر از فعالیتهای نظارتی که اینجا سرمایهگذاران انجام میدهند نشأت میگیرد.
تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال سود از جمله EM از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدیریت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مهم و موثر در شرکتهای بورسی مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایهگذاران نهادی برای مدیریت بورس سهام خویش عبارتست از:
مسئولیتهای امانتی
عملکرد سرمایهگذاری بالاتر
این تحقیق بهدنبال بررسی تأثیر نظارت اعمال شده از سوی سرمایهگذاران نهادی به مدیریت سود
است. که نتیجه کلی آن وجود رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود میباشد.