الگوهای فرهنگ سازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

دفت، ریچارد ال.(1374). تئوری سازمان و طاحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
دیوید، فرد آر.(1389). مدیریت استراتژیک؛ ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی،صص101- 125
دیویس، الف.(1373). مدیریت فرهنگ‌سازان ،ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، تهران: انتشارات مروارید.
رابینز،اس، پی.(1389). مبانی رفتار سازمانی،ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان،تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی(تاریخ انتشاربه زبان اصلی، 2000).
رابینز،اس، پی.(1389). مبانی رفتار سازمانی،ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان،تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی(تاریخ انتشاربه زبان اصلی، 2000).
رابینز، استیفن.(1390). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رحمان سرشت، حسین.()137. تئوریهای سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، موسسه انتشارت فرهنگی فن و هنر.
رحیم نیا، فریبرز . علیزاده، مسعود.(1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی. تابستان 1388 – شماره 35.
روح الامینی،م.(1386). درگستره فرهنگ: نگرشی مردم شناختی، تهران: عطار.
روشه، گی.(1379). مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی. کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد دانشگاه فردوسی.
زارعی متین، حسن. (1374). تبین الگوهای فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی و نقش آن بر رضایت شغلی ، رساله دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
زارعی متین، ح.(1375). ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی. زمینه، شماره57، ص58-120.
زارعی متین، ح.(1375). ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی. زمینه، شماره57، ص58-120.
سرمد، زهره و حجازی، الهه.(1376). روشهای تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران انتشارات آگاه.
شاین، الف.(1384). فرهنگ سازمانی ، ترجمه محمد ابراهیم محجوب،تهران، سازمان فرهنگی فرا،(تاریخ انتشاربه زبان اصلی ندارد).
شاین، ادگار. (1383). فرهنگ سازمانی، ترجمه محمدابراهیم محجوب، تهران. انتشارات فرا.
طاهری، م. (1379). مدیریت تغییر و تحول سازمانی، تهران: درخشش.
طوسی، محمدعلی.(1372). فرهنگ سازمانی، چاپ اول، تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی،ص72.
طوسی، محمدعلی.(1381). فرهنگسازمانی، چاپ سوم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عباس زاده، سید محمد.(1374). کلیات مدیریت آموزشی، انتشارات دانشگاه ارومیه.
علی احمدی، ع.، و علی احمدی، ح .(1383). مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزشهای اسلامی. نشر تولید دانش.
فتحی آذر، اسکندر. (1373). ” رشد مسئولیتپذیری اجتماعی در نوجوانان و نقش آن در یادگیری “. مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان و جوان، تهران ، وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی.
فیزی،دی،سی.(1384). مدیریت فرهنگ سازمانی متناسب با انواع فرهنگ های سازمانی و تغییر فرهنگ ، ترجمه ناصر میرسپاسی، تهران: میر ،(تاریخ انتشاربه زبان لاتین ندارد).
کارتلج، جی و میلبرن، جی اف.(1379). آموزشهای مهارتهای اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نطری نژاد. مشهد، آستان قدس رضوی.