الگوی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه

سرمایه ساختاری 775/0
سرمایه انسانی 796/0
سرمایه مشتری (رابطه‌ای) 807/0
به منظور تأیید معنی‌داری این روابط و مدل اندازه‌گیری بعد سرمایه فکری، تحلیل عاملی تأئیدی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام پذیرفت. نتایج برآورد حاکی از برازش مدل مناسب بوده و با توجه به خروجی مدل، مقدار خی‌دو برابر با 27/91 می‌باشد که مقدار مناسبی است. پایین بودن این میزان شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده‌های مشاهده شده در تحقیق می‌باشد. همچنین میزان RMSEA برابر با صفر شده که نشان دهنده شاخص برازش مناسب برای یافته‌های تحقیق است. معنی‌داری ضرایب و پارامترها (مؤلفه‌های) سرمایه فکری نشان می‌دهد که تمامی ضرایب بدست آمده برای مؤلفه‌ها معنی‌دار می‌باشد. بعبارت ساده می‌توان چنین استنباط نمود که قرار گرفتن هر مؤلفه در قالب هر کدام از عوامل سه‌گانه استخراج شده در تحلیل عاملی معنی‌دار می‌باشد. متناسب با تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سرمایه فکری، مدل نهایی اندازه‌گیری برای متغیر سرمایه فکری اجرا گردید. در نهایت نتایج حاکی از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری و نیز معنی‌داری ضرایب و پارامترهای بدست آمده می‌باشد. معنی‌داری این اعداد نشان از تأیید شدن تحلیل عاملی برای متغیر سرمایه فکری می‌باشد. بعبارت دیگر متغیرهای سه‌گانه سرمایه فکری به درستی در قالب عامل سرمایه فکری جای گرفته‌اند که مدل نهایی اندازه‌گیری برای مؤلفه‌های سرمایه فکری در شکل (4-1) نشان داده شده است.

(Chi-Square= 1.80, df=3, P-Value=0.97, RMSEA=0.00)
شکل (4-1): اعداد معنی‌داری ضرایب مدل نهایی اندازه‌گیری متغیر سرمایه فکری
نتایج اجرای مدل اندازه‌گیری برای متغیر سرمایه فکری نشان می‌دهد که نتایج تحلیل عاملی معنی‌دار و مورد تأیید می‌باشد. میزان خی‌دو و RMSEA پایین و مناسب و منطبق بودن مدل مفهومی با داده‌های تحقیق است. به منظور تشریح و شناخت بیشتر چگونگی ارتباط سه بعد شناسایی شده سرمایه فکری تحلیل همبستگی صورت گرفته و نتایج حاصل از تحلیل همبستگی در جدول (4-8) نشان داده شده که نشان دهنده همبستگی قوی میان مؤلفه‌های سه‌گانه سرمایه فکری (سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری (رابطه‌ای)) در سطح خطای 05/0 می‌باشد.
جدول (4-8): ضرایب همبستگی میان مؤلفه‌های سه‌گانه سرمایه فکری
Correlation Matrix
سرمایه مشتری (رابطه‌ای) سرمایه انسانی سرمایه ساختاری
000/1 سرمایه ساختاری
000/1 608/0 سرمایه انسانی
000/1 450/0 511/0 سرمایه مشتری (رابطه‌ای)
تحلیل عاملی مؤلفه‌های مربوط به عملکرد
به منظور شناخت متغیر عملکرد شعب بانکهای مورد مطالعه در مجموعه سؤالات آن (18 سؤال)، تحلیل عاملی صورت گرفت. در تحلیل عاملی با توجه به بار عاملی روی هر کدام از عوامل و با توجه به منطق طراحی آنها عاملهای عملکرد مدیران، کارکنان، رضایتمندی مشتریان و فرایندهای سازمانی نامگذاری شدند. تحلیل عاملی مرتبه دوم به منظور تمایز و مشخص کردن ابعاد و مؤلفه‌های عملکرد شعب صورت پذیرفت که جدول (4-9) نتایج این تحلیل را نشان می‌دهد که این عوامل حدود 84 درصد واریانس نمرات عامل عملکرد شعب را تبیین می‌کند.
جدول (4-9): تحلیل عاملی مرتبه دوم برای مؤلفه‌های عملکرد
مؤلفه‌های عملکرد
عملکرد مدیران 789/0
عملکرد کارکنان 918/0
رضایتمندی مشتریان 877/0
فرایندهای سازمانی 777/0
به منظور تأیید معنی‌داری این روابط و مدل اندازه‌گیری متغیر عملکرد، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام پذیرفت. نتایج برآورد حاکی از برازش مدل مناسب بوده و با توجه به خروجی مدل، مقدار خی‌دو برابر با 01/81 می‌باشد که مقدار مناسبی است. پایین بودن این میزان شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده‌های مشاهده شده در تحقیق می‌باشد. همچنین میزان RMSEA برابر با صفر شده که نشان دهنده شاخص برازش مناسب برای یافته‌های تحقیق است. معنی‌داری ضرایب و پارامترها (مؤلفه‌های) عملکرد نشان می‌دهد که تمامی ضرایب بدست آمده برای مؤلفه‌ها معنی‌دار می‌باشد. بعبارت ساده می‌توان چنین استنباط نمود که قرار گرفتن هر مؤلفه در قالب هر کدام از عوامل چهارگانه استخراج شده در تحلیل عاملی معنی‌دار می‌باشد. متناسب با تحلیل عاملی مرتبه دوم برای عملکرد، مدل نهایی اندازه‌گیری برای متغیر عملکرد اجرا گردید. در نهایت نتایج حاکی از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری و نیز معنی‌داری ضرایب و پارامترهای بدست آمده می‌باشد. معنی‌داری این اعداد نشان از تأیید شدن تحلیل عاملی برای متغیر عملکرد می‌باشد. بعبارت دیگر متغیرهای چهارگانه عملکرد به درستی در قالب عامل عملکرد شعب جای گرفته‌اند که مدل نهایی اندازه‌گیری برای مؤلفه‌های عملکرد در شکل (4-2) نشان داده شده است.