الگوی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

آزمون فرضیه 2 291/0 050/0 695/3 084/0 000/0 قبول H1
با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیه 2 که در جدول (4-13) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیه فوق که همبستگی آن 291/0 و آماره آزمون T آن 695/3 بدست آمده نشان می‌دهد بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی با بهبود سرمایه انسانی در جامعه مورد مطالعه، میزان عملکرد شعب بانکهای استان گیلان افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به سطح خطای محاسبه شده برای آزمون فرضیه 2 (000/0) که کمتر از 05/0 (سطح خطای محاسباتی) می‌باشد، بنابراین نمی‌توان فرضیه یک را رد کرد. پس می‌توان گفت بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست‌‌ آمده، متغیر سرمایه انسانی 40/8 درصد از واریانس متغیر وابسته عملکرد را تبیین می‌کند. یعنی 40/8 درصد تغییرات در عملکرد جامعه آماری مورد مطالعه به سرمایه انسانی بستگی دارد. در نهایت با توجه به ضریب B (شیب خط رگرسیون) برای متغیر فوق که 050/0 بدست آمده، نشان می‌دهد که با بهبود سرمایه ساختاری، عملکرد بانک بهبود پیدا می‌کند.
فرضیه 3؛ بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول (4-14): آزمون فرضیه 3
همبستگی پیرسون B T ضریب تأثیر Sig قبول یا رد فرضیه
آزمون فرضیه 3 386/0 052/0 097/5 149/0 000/0 قبول H1
با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیه 3 که در جدول (4-14) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیه فوق که همبستگی آن 386/0 و آماره آزمون T آن 097/5 بدست آمده نشان می‌دهد بین بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی با بهبود سرمایه مشتری (رابطه‌ای) در جامعه مورد مطالعه، میزان عملکرد شعب بانکهای استان گیلان افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به سطح خطای محاسبه شده برای آزمون فرضیه 3 (000/0) که کمتر از 05/0 (سطح خطای محاسباتی) می‌باشد، بنابراین نمی‌توان فرضیه یک را رد کرد. پس می‌توان گفت بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست‌‌ آمده، متغیر سرمایه مشتری (رابطه‌ای) 90/14 درصد از واریانس متغیر وابسته عملکرد را تبیین می‌کند. یعنی 90/14 درصد تغییرات در عملکرد جامعه آماری مورد مطالعه به سرمایه مشتری (رابطه‌ای) بستگی دارد. در نهایت با توجه به ضریب B (شیب خط رگرسیون) برای متغیر فوق که 052/0 بدست آمده، نشان می‌دهد که با بهبود سرمایه ساختاری، عملکرد بانک بهبود پیدا می‌کند.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و
پیشنهادات تحقیق
5 ـ1) مقدمه
سازمانهای پیشرو با درک حقایق جهانی شدن و دانش محور شدن اقتصاد، تلاش وصف‌ناپذیری جهت بکارگیری بهینه از سرمایه فکری در حوزه‌های گوناگون از جمله کیفیت، تولید و مدیریت به منظور تحقق اهداف استراتژیک خود با استفاده از شیوه‌ها و نظامهای نوین اثربخش کرده‌اند. بعلاوه سالهای آغازین قرن بیست و یکم، سالهایی که بشر متمدن، سالها چشم انتظار رسیدن آن بوده است، نویدبخش آسایش نیست و چالشهای پیش‌روی انسانها و تمدنها، در این سالها بیش از همیشه تاریخ به چشم می‌آید. کشورها و تمدنها می‌کوشند در آشوبها و دگرگونیهای نامنتظره‌ای که پیش می‌آید، کمترین زیان را ببینند و بیشترین بهره را نصیب خود کنند. نبردی آرام و بی‌وقفه به سوی برتری که در آن پیروزی با قدرتمندترین هاست. بی شک ثروت ملی و توان اقتصادی، یکی از بارزترین عوامل سرآمدی کشورهاست و ثروت‌آفرینی از مسیر عافیت‌طلبی نمی‌گذرد. پس باید قرن جدید را قرن رقابت ملتها و کشورها دانست و در این میدان پیروزی با هوشمندترین و پرتلاش‌ترین‌هاست. میدانی که عرصه آن دستیابی به بهبود بهره‌وری سرمایه فکری است. از اینروست که بحث کارایی سرمایه فکری و دستیابی به حداکثری آن، مهمترین دغدغه مدیران عصر حاضر گردیده است. با این تفاسیر در این تحقیق بر مبنای مطالعه و بررسی و تحلیل انجام یافته از جامعه آماری که در فصل چهارم به تفصیل بیان گردید، به نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات کاربردی می‌پردازیم.
5 ـ 2) نتیجه‌گیری
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده در فصل چهارم برای متغیرهای تحقیق نشان داد که؛
فرضیه اصلی؛ بین سرمایه فکری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرفی با توجه به پیشینه تحقیقات انجام یافته در خصوص این متغیر نمایان می‌شود که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همسو با نتایج تحقیق کوئن و کایمناکیس (2007)، ریاحی بلکویی (2011)، چانگ و یانگ (2013) و لانگ وه و همکاران (2013) می‌باشد با این تفاوت که توامأ با استفاده از فنون همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بررسی شده و روابط بین متغیرها تأیید گردیده است.
فرضیه 1) بین سرمایه ساختاری و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرفی با توجه به پیشینه تحقیقات انجام یافته در خصوص این متغیر نمایان می‌شود که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همسو با نتایج تحقیق کوئن و کایمناکیس (2007)، ریاحی بلکویی (2011)، چانگ و یانگ (2013) و لانگ وه و همکاران (2013) می‌باشد با این تفاوت که توامأ با استفاده از فنون همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بررسی شده و روابط بین متغیرها تأیید گردیده است.
فرضیه 2) بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرفی با توجه به پیشینه تحقیقات انجام یافته در خصوص این متغیر نمایان می‌شود که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همسو با نتایج تحقیق کوئن و کایمناکیس (2007)، ریاحی بلکویی (2011)، چانگ و یانگ (2013) و لانگ وه و همکاران (2013) می‌باشد با این تفاوت که توامأ با استفاده از فنون همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بررسی شده و روابط بین متغیرها تأیید گردیده است.
فرضیه 3) بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرفی با توجه به پیشینه تحقیقات انجام یافته در خصوص این متغیر نمایان می‌شود که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همسو با نتایج تحقیق کوئن و کایمناکیس (2007)، ریاحی بلکویی (2011)، چانگ و یانگ (2013) و لانگ وه و همکاران (2013) می‌باشد با این تفاوت که توامأ با استفاده از فنون همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بررسی شده و روابط بین متغیرها تأیید گردیده است.
5 ـ 3) پیشنهادها
5ـ3ـ1) پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
1. با توجه به این که بین سرمایه انسانی و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد، لذا به برنامه‌ریزان و رؤسای جامعه آماری پیشنهاد می‌شود با تدوین ساز و کارهای علمی و قابل اجرا همچون شاخصه‌هایی را که مورد انگیزش کارکنان علمی و سرمایه انسانی است، تعیین نمایند. از سویی در بانک به گونه‌ای تغییر نگرش داده شود که به نیروی انسانی (بویژه کارکنان علمی) به دیده دارایی نگریسته شود. از طرف دیگر سیستمهای موجود فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات انسانی در سطوح سازمان تقویت شود. میزان کیفیت کار کارکنان را در میزان کارایی و بهره‌وری آنها دخالت دهند. همچنین با ارائه آموزشهای مستمر و پیگیر، به کارکنان قبولانده شود که افزایش عملکرد بخش جدا نشدنی از مسؤلیت آنهاست. این پنج عامل باید در برنامه‌ریزهای سرمایه انسانی سازمان مدنظر قرار گیرد تا شاهد رشد عملکرد کارکنان سازمان باشیم.
2. با توجه به این که بین سرمایه مشتری (رابطه‌ای) و عملکرد شعب بانکهای استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد، لذا به برنامه‌ریزان و رؤسای جامعه آماری پیشنهاد می‌شود می‌توان با استفاده از برنامه‌ریزی دقیق در راستای ایجاد پایگاه داده (دیتا بیس) در خصوص جمع‌آوری اطلاعات مشتریان و همچنین ایجاد باشگاه مشتریان در زمینه جلب اعتماد آنها و بکارگیری و اجرای کامل آن نیز این مشکل را تا حد زیادی مرتفع ساخت.