الگوی معادلات ساختاری و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

881/0 سرمایه رابطه‌ای
805/0 عملکرد مدیران
798/0 عملکرد کارکنان
844/0 رضایتمندی مشتریان
866/0 فرایندهای سازمانی
3 ـ 8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در سطح استنباطی ابتدا به منظور تحلیل عاملی مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایه فکری و عملکرد از الگوی معادلات ساختاری استفاده می‌گردد که در این راستا این تحلیل به پژوهشگر این اجازه را می‌دهد تا به تحلیل علی متغیر مکنون (سرمایه فکری و عملکرد) و مشاهده شده به طور همزمان بپردازد و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آماره آزمون t استفاده می‌گردد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده‌های تحقیق
4 ـ 1) مقدمه
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره نقش و اهمیت سرمایه فکری در رشد و توسعه سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری، بر این نکته تأکید دارد که هیچ جامعه‌ای توسعه نیافته است، مگر آنکه به توسعه سرمایه‌های فکری خود پرداخته باشد. امروزه محققان پی برده‌اند که سرمایه فکری جزء ضرورتهای انکارناپذیر هر سازمانی تلقی شده و سرمایه‌ای بی‌پایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و کشورها هستند طوری که طی نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در سرمایه فکری آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می‌آمدند، امروز تغییرات فناوریها، فاکتورهای نیروی انسانی و ارتقاء سطح سرمایه فکری به عنوان عوامل رشد تلقی می‌شوند. با توجه به مقدمه اشاره شده در بالا در این فصل داده‌هایی که از پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شده، در بخشهای مختلف با استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار اسنتباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
4 ـ 2) توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق
مطابق اطلاعات مستخرج از پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شده، در این بخش به توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق پرداخته می‌شود.
4-2-1) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی بعد سرمایه فکری
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای بعد سرمایه فکری که از مجموع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به این متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-1) آمده است. بر اساس جدول (4-1) که توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به بعد سرمایه فکری را نشان می‌دهد، میانگین سرمایه فکری در جامعه مورد مطالعه از نظر پاسخگویان 22/3 می‌باشد.
جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه فکری
N حدأقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس
150 1 4 22/3 02/3 01/9

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حقوق صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی

نمودار (4- 1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به بعد سرمایه فکری
4-2-2) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی بعد سرمایه ساختاری