الگوی کارت امتیاز متوازن و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه
سوال اصلی
اهداف نظام مدیریت راهبردی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن در سال 1390 تحقق یافته است.
سوالات فرعی
1.آیا شاخص مالی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است؟
2. آیا شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است ؟
3. آیا شاخص فرایندهای در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است؟
3. آیا شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است ؟
1-8 .روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت دادهها کمی،از نظر ویژگیهای موضوعی توصیفی ،از نظر شیوه گرد آوری داده ها میدانی و از نظر زمان گرد آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه میباشد .
1-9.تعاریف عملیاتی و مفهومی
1-9-1.تعریف مفهومی
الف)تعریف مدل امتیازات متوازن
مدل امتیازات متوازن یک شیوه برای بیان آشکار استراتژی به کارکنان و سپس ارزیابی پیشرفت از طریق این اهداف‏ می‏باشد.مدل امتیازات متوازن استراتژی بلند مدت سازمان را در قالب اهداف کاملاً مشخص و قابل اندازه‏گیری در همه ابعاد سازمانی تعیین می‏کند. مدل امتیازات متوازن می‏تواند موجب یکپارچه نمودن فراگردهای مالی و بودجه‏بندی و نیز برنامه‏ریزی استراتژیک‏ گردد و به مدیران عالی این امکان را می‏دهد که خیلی سریع اما جامع و کامل سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند و توازن‏ واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت، بین شاخصهای اصلی و فرعی و بین عملکرد داخلی و خارجی‏ ایجاد نمایند.در واقع مدل امتیازات متوازن به سازمانها کمک می‏کند استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل نموده و از این‏ طریق رفتار مناسب و عملکرد بهتر را فراهم نمایند(ربیعی،1383،ص33).
ب)منظر مالی
معیارهای مالی عملکرد ، اهداف بلند مدت واحد کسب و کار را مشخص میکنند در حالی که بیشتر کسب و کارها برای اهدافی که سود آوری را نشان می دهند تأکید خواهند داشت اهداف مالی دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد(کاپلان ونورتون،1992،ص22).
ج) منظر مشتری
این منظر شامل شاخص هایی در ارتباط با مطلوبترین گروه مشتریان (به عنوان مثال سوده ترین آنها) است . در این وجه، مدیران باید بخش هایی از بازار و مشتریان که واحد های کسب و کار درآنها رقابت می کنند را شناسایی کنند(کاپلان ونورتون،1992،ص19).
د)منظر فرآیند های داخلی
در منظر فرایندهای داخلی،سازمانها می بایست فرآیندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان ونهایتا”سهامداران خود ادامه دهند(کاپلان ونورتون 1992،ص20).
ه)منظر رشد و یادگیری
توانایی یک سازمان در نوآوری ،بهبودویادگیری مستقیما”باارزش آن بعنوان یک سازمان گره می خورد.یک سازمان زمانی می تواند رشد ونوآوری داشته باشد که قادر به توسعه مهارتها ورهبری خودباشد واز اشتباهات خود ورفتار سایر سازمانها درس بگیرد وبتواند برای خودروشهای جدیدی ایجاد کند؛ درواقع یادگیری برای سازمانها مانند نفسکشیدن ،بدون وقفه حیات برای ادامه زندگی وفعالیت(علی احمدی وهمکاران،1382،ص343).
1-9-2.تعاریف عملیاتی متغیر ها
الف)منظر مالی
برای عملیاتی نمودن شاخص مالی از اهداف استراتژیک و اطلاعات مالی سازمان تامین اجتماعی استان البرز استفاده می شود .
ب)منظر مشتری
شاخص هایی که بررسی و تجزیه و تحلیل خواهندشد عبارتند از :