الگوی کارت امتیاز متوازن و مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند. در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده و نتایج آن در مجله فورچون منتشر گردیده بود ، مشخص شده بود که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژیها یشان یاری دهد .
در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژیهایشان یاری دهد.( بختیاری،1383،ص23)ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ،موضوع پیادهسازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :
1)نادیده انگاشتن عوامل محیطی 2) همسویی کارکنان با استراتژی
3) عدم حمایت مدیریت ارشد 4) عدم تخصیص منابع لازم (بختیاری ،1383،ص24تا26)
کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن الرسول و همکاران ،2003)
در این پژوهش تلاش می شود سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.
1-4.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. اطلاع ازاثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هرحرکت ،می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمانها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضیعت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری رابیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند(ابن الرسول وهمکاران،2007).
با توجه به نیاز روز افزون جامعه به بیمه و سازمان های بیمه گر ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن از چهار بعد(مالی ، مشتری فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگیرد .
لازم به ذکر است که سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاکنون بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار نگرفته است .
1-5 .اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ، سنجش تحقق اهداف نظام مدیریت استراتژیک تامین اجتماعی استان البرز براساس مدل BSC در سال 1390 می باشد ،گرچه این پژوهش یک تحقیق کاربردی می باشد اما در ضمن می تواند به عنوان تلاشی برای پر کردن شکاف میان تئوری و عمل در زمینه ارزیابی حائز اهمیت باشد .
اهداف فرعی تحقیق عبارت از :
1 .بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن در سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مالی
2. بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مشتری
3. بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر فرآیند های داخلی
4. بررسی شاخصکارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر رشد و یادگیری
1-6.فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
اهداف نظام مدیریت راهبردی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن در سال 1390 تحقق یافته است.
فرضیات فرعی :
1.شاخص مالی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
2. شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
3.شاخص فرایندهای در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
4.شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
1-7. سوالات تحقیق