امام رضا (ع) و میزان استرس

دانلود پایان نامه

در این بخش یافته های پژوهش براساس فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از پرداختن به فرضیه های پژوهش ابتدا به این نکته می پردازیم که برای استفاده از آزمون کوواریانس پیش فرض هایی وجود دارد که باید این پیش فرض ها وجود داشته باشند تا امکان استفاده از آزمون کوواریانس وجود داشته باشد: 1-توزیع نمرات نرمال باشند. برای بررسی این پیش فرض از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده می شود. 2-واریانس ها باید همگن باشند این آزمون از طریق آزمون لوین سنجیده می شود. 3-همگونی شیب رگرسیون. در ادامه به بررسی این پیش فرض ها در این پژوهش می پردازیم. یک شرط برای استفاده از آنکوا این است که همبستگی بین متغیرهای تعدیل و متغیر وابسته باید در سراسر داده ها یکسان باشد. شیب رگرسیون نباید در شرایط مختلف آزمایش متفاوت باشد زیرا کوواریانس با شیب رگرسیون متوسط بهتر کار می کند و ممکن است در شرایط خاصی که رگرسیون همسان نیست، مناسب نباشد. نرم افزار Spss برای همسانی رگرسیون آزمونی انجام می دهد که آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون نام دارد. مقدار F مربوط به تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر تعدیل (یا همپراش) 3.178 می باشد که معنادار نیست (P=0.216 ) که معنادار نیست یعنی اینکه شیب خط رگرسیون برای شرایط آزمایشی یکسان است. شرط دوم برای استفاده از آنکوا برابری واریانس متغیر وابسته برای تمام گروه هاست که با F لوین محاسبه می شود. مقدار F لوین فرضیه صفر برابر بودن واریانس های گروه را مورد آزمایش قرار می دهد. مقدار F لوین برای این پژوهش 1.762 می باشد (P=0.195) که معنی دار نیست بنابراین به احتمال 95 صدم فرضیه صفر ( برابری واریانس متغیر وابسته برای تمام گروه ها) تأیید می شود. شرط بعدی برای استفاده از آنکوا نرمال بودن توزیع نمرات می باشد. طبق آزمون کولموگروف اسمیرنوف در این پژوهش میزان Z این آزمون 0.833 بدست آمده است که معنادار نیست(P=0.492) یعنی توزیع نمرات نرمال می باشد و می توان از آزمون پارامتریک کوواریانس استفاده کرد.
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 تاثیر می گذارد.
جدول 4-3: جدول خلاصه ANCOVA برای اثربخشی روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی پرستاران با کنترل متغیر استرس شغلی پیش آزمون
متغیرها
SS
MS
df
F
sig
همپراش(نمره های استرس شغلی پیش آزمون)
20448.611
20448.611
1
431.994
0.000
0.000
آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس
2212.525
2212.525
1
46.741
خطای باقی مانده
1278.055