امیرالمومنین و سوره بقره

دانلود پایان نامه
3-19-روایاتی که با صراحت دلالت بر تساوی شهادت زن با مرد دارد
– عن أبی عبدالله علیه السلام و کان امیرالمومنین علیه السلام یجیز شهاده امرأتین فی النکاح عند الانکار…» ؛ امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام اجازه می داد شهادت دو زن را هنگام انکار(نکاح.)
– ابی بصیرعن ابی جعفرعلیه السلام قال:«تجوز شهاده امراتین فی استهلال» ؛ امام باقر علیه السلام فرمود
جایز است شهادت دو زن در استهلال ( به دنیا آوردن بچه).کیفیت استدلال به این دو روایت نیز به جهت تصریح به تساوی واضح و آشکار است.
3-20-ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد
قایلان به عدم تساوی بین زن ومرد و این که دو زن در شهادت به جای یک مرد است ، به چند وجه استدلال نموده اند:
3-20-1-کتاب
آیه 282 سوره بقره:(أن تضل احداهما فتذکر إحداهما الاخری.)
کیفیت استدلال : در آیه فوق علت پذیرش شهادت دو زن در باب دین به جای شهادت یک مرد ، تذکر یکی از آن دو زن در صورت نسیان دیگری بیان گردیده است و از آنجا که در غیر مورد دین از موضوعات دیگر نیز احتمال نسیان یکی از آن دو وجود دارد ، به حکم عموم علت در همه مواردی که شهادت زن معتبر است ، دو زن به جای یک مرد است.
3-20-2-اصل و قاعده عدم حجیت شهادت زنان
ناگفته نماند از آنجا که این اصل و قاعده عمده دلیل مانعان است و در موارد متعددی در باب شهادت به آن استناد کرده اند ، لازم است مبنای اصل و مدرک این قاعده و کیفیت استدلال به آن توضیح داده شود.
3-20-3-مبنای اصل
مبنای این اصل ، اصل عدم حجیت ظنون واصل عدم جواز حکم حاکم و عدم نفوذ آن واصل برائت ذمه کسی است که شهادت علیه او داده می شود. همچنین ، اصول دیگری وجود دارد که مقتضی عدم حجیت شهادت است ، مگر موردی که حجیت آن از طریق شرعی ثابت گردیده باشد.
3-20-4-مدرک قاعده:
ما در روایات باب شهادت دو روایت داریم که در آنها ، به صورت عموم، نفوذ شهادت زنان پذیرفته شده است. از این دو روایت ، با توجه به این که در مقام بیان موارد و کیفیت قبولی شهادت زنان است ، یک نوع
حصر نسبت به غیر موارد مذکور در دو روایت استفاده می شود. عبارتند از :
– خبر سکونی عن علی علیه السلام أنه کان یقول :« شهاده النساء لا تجوز فی طلاق ولانکاح و لافی حدود، إلا فی الدیون و مالایستطیع الرجال النظر الیه »
3-20-5-کیفیت استدلال:
با توجه به این که «إلا» از ادوات استثناست ودلالت برحصرحکم مخالف مستثنی منه درمستثنی می نماید، حکم پذیرش شهادت زنان فقط مربوط به ما بعد«لا» است که عبارت است از دیون و موضوعاتی که نظر مردان به آنها غیر جایز و حرام است وعموم مستثنی منه دلیل بر قاعده و عدم حجیت شهادت زنان در همه موارد غیر از آن دو مورد است.
– مرسله یونس قال: « استخراج الحقوق باربعه وجوه بشهاده رجلین عدلین ، فان لم یکونا رجلین وامرأتان ، فان لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی ، فان لم یکن شاهد ، فالیمین علی المدعی علیه …»
کیفیت استدلال : چون این روایت در مقام بیان ضابطه و طرق اثبات حقوق واستخراج آنهاست و آن را منحصر به چهار راه دانسته و نامی از نفوذ شهادت دو زن به تنهایی با یک زن و یک مرد نبرده است ، گویای این است که جز این چهار طریق راه دیگری برای اثبات حق وجود ندارد.
3-20-6-روایات