انتخابات ریاست جمهوری و راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه

4- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضا و شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات ؛
5- دخالت درامر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی . ٢
بر اساس ماده (67) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات واعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود » .٣ جرایم مذکور در این ماده در سایر قوانین انتخاباتی نیز آمده است . علاوه بر جرایمی که عینا در ماده ( 66 ) آمده است جرایم دیگری وجود دارند که قبل از مرحلعه فرآیند رأی گیری می باشند و به قرار زیر است :
1- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول ؛
2- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت های نظارت استان ، شهرستان و بخش وناظران شعب ثبت نام واخذ رأی ؛
3- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی ؛١
همچنین در ماده ( 33 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز در بر دارنده مضمونی همانند ماده ( 66 ) قانون انتخابات مجلس و ماده ( 67 ) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور است .
با توجه به فصل مجازات های قوانین فوق ، می توان موارد زیر را از جمله جرایم و تخلفات انتخاباتی برشمرد که قبل از زمان اخذ رأی انجام می گیرد :
1- استنکاف سازمان های دولتی از همکاری ودر اختیار قرار دادن امکانات جهت انتخابات ( ماده 21 ) ؛
2- عدم شرکت اعضای هیأت های اجرایی در جلسات آن ( ماده 41 ) ؛
3- تغییر بدون دلیل محل اخذ رأی ( تبصره (2) ماده 47 ) ؛
4- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یاعلیه از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ؛
5- فعالیت کارمندان در ساعات اداری ؛
6- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند ؛
7- در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبود ( ماده 68 ) ؛
8- الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستان ها ، تابلو مدارس و سایر مؤ سسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ( ماده 69 ) ؛
9- محو نکردن آگهی های تبلیغاتی از محل اخذ رأی ( ماده 72 ) ؛
10- درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی یا نوشتن مطالبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد ، سه روز قبل از اخذ رأی توسط نشریات و مطبوعات ( ماده 74 )؛
11- هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی توسط سایر نامزدها و طرفداران آنها ( ماده 71 ) ؛
12- عدم رعایت مقررات در بررسی صلاحیت داوطلبان ( ماده 53 ) ؛
13- تبلیغ له یا علیه داوطلبان توسط اعضای هیأت های اجرایی و نظارت ( ماده 60 ) ؛
14- استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلند گوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی وامثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن ( ماده 57 ) ؛