انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

6 – مدیریتی دولتی با ترکیبی دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می شود . یک کمیسیون مرکزی با ترکیب اعضای برابر از طرف مجلس ، قوه مجریه ، قوه قضاییه ، شوراهای عالی محلی ، نمایندگان احزاب سیاسی ، نمایندگانی از رسانه ها و نمایندگانی از شهروندان به عنوان ناظر ، اکثریت این اعضا از بین حقوقدانان دارای تجربه علمی ، اداری و مدیریتی و کاملا مستقل و بی طرف باشند .
7 – آموزش ناظران انتخابات قبل از شروع فرآیند انتخابات جهت نظارت صحیح و بی طرفانه .
8 – با توجه به استقلال ، بی طرفی و تخصص قضاوت ، پیشنهاد می شود یک دادگان عالی انتخاباتی در ساختار قوه قضاییه و شعبات ویژه در هر یک از استان ها تشکیل شود تا به اعتراضات و شکایات انتخاباتی بر اساس مدارک مستند ارائه شده رسیدگی کنند .
9 – متناسب کردن وسعت حوزه های رأی گیری در کنار یکدیگر جهت جلوگیری از جابجایی رأی دهندگان از حوزه های کوچک تر به حوزه های بزرگ تر .
10 – حضور نمایندگان کاندیداها و احزاب در تمام مراحل رأی گیری.
11 – تهویه و تعبیه مکان های مناسب در زمان رأی گیری برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و کنترل و نظارت کافی .
12 – حضور ناظران انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات مخصوصا هنگام تبلیغات کاندیداها برای جلوگیری از تبلیغ بر علیه یکدیگر .
13 – شفافیت در عملکرد مدیران انتخابات و در دسترس قرار دادن اطلاعات دقیق ، معتبر و روشن به نهاد- های مسئول و عموم جهت اعتماد سازی و مشروعیت تصمیمات و اقدامات مدیریت انتخابات .
14- شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات به صورت یکسان در تمام مراحل انتخابات عمل کند و این در صورتی است که تأکید بیشتر این نهاد بر تعیین صلاحیت کاندیداها است .
15 – اختصاص بودجه مستقل به نهاد مدیریت انتخابات .
16 – در نظر گرفتن مجازات های سنگین تر جهت جلوگیری از تخلفات .
17 – بومی و مقیم بودن کاندیداها در حوزه هایی که ثبت نام کرده اند .
18 – تدوین قوانین کامل تر در تعیین صلاحیت کاندیداها و جلوگیری از تعیین صلاحیت های سلیقه ای
19 – تدوین قوانین و مقررات برای مجازات مأموران و مسئولان انتخاباتی .
20- نگهداری برگه های رأی تا مدتی پس از اتمام شمارش آراء تا در صورت اعتراض کاندیداها با حضور خود کاندیداها بازشماری شوند.
21 – حضور ناظران غیر بومی در حوزه ها جهت جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا .
فهرست منابع
الف . قوانین و مقررات
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 158 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368 .
2 – قانون اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مصوب 1362 .
3 – قانون انتخابات ریاست جمهوری ، مصوب 1364 .
4 – قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مربوط به اصول پنجم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1359 .