انتظارات و خواسته ها و بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه

الف- وابستگی
از دیدگاه نظریه کنترل به این معناست که فرد نسبت به دیگران حساس است و اگر فرد پیوند نزدیک با آن ها داشته باشد احتمال این که مطابق انتظار ان ا رفتار کند و مراقب رفتارش باشد، بیشتر است. والدین، دوستان و مدرسه مرجع های مهمی هستند که فرد از طریق آن ها پیوندهایش را حفظ می کند. در واقع ” وابستگی به دیگران یکی از متغیرهای مهم در کنترل رفتار است. به طوری که علت وابستگی اجتماعی این احساس در فرد به وجود می آید که به انتظارات و خواسته های دیگران پاسخ دهد. بیشتر افراد سعی می کنند که آسیبی به خویشاوندان خود وارد نسازند، یعنی رفتار آن ها باعث ناراحتی و شرمندگی اقوامشان نشود.”2
ب- تعهد اشاره به سرمایه گذاریی که فرد در قراردادهای جامعه دارد. هر چه سرمایه گذاری افراد در تحصیلات، سوابق شغلی، خانه و سایر دارایی های خود بیشتر باشد، دلایل بیشتری برای همنوا شدن با جامعه را دارند تا بتوانند دستاوردهای خود را حفظ نمایند و لذا کمتر مرتکب جرم می شوند.
ج- مشغولیت
مشغولیت یا درگیری در فعالیت های روزمره زندگی خود به دقت زیادی نیاز دارد که این موضوع به محدود شدن رفتار فرد منجر می شود. مشارکت افراد در فعالیت های مثبت و سازنده مثل مشارکت در فعالیت های خانه، فوق برنامه مدرسه، عضویت در گروه های ورزشی با عث می شود که فرد کمتر فرصت هنجارشکنی را پیدا کند. ولی کسانی که بیکار و درگیر فعالیت های مثبت نیستند فرصت بیشتری دارند که مرتکب اعمال منحرفانه شوند.
د- اعتقاد ( ایمان )
ایمان بدین معناست که وفاداری فرد به ارزش ها و اصول اخلاقی باعث دور شدن فرد از مشارکت در امور انحرافی می شود. کسانی که وفاداری ضعیفی به اعتقادات اخلاقی دارند ممکن است. بیشتر تمایل داشته باشند که ارزش های آن را نادیده گرفته و بر خلاف قوانین کیفری و هنجارها رفتار نمایند.
جامعه یا گروه هایی که اعضایش با هم همبستگی قوی دارند بهتر قادر است که اعمال اجتماعی اعضایش را کنترل کند تا گروهی که اعضای آن وابستگی محکمی با هم ندارند.
بدین ترتیب با توجه به مطلب گفته شده و نظریات هیرشی نتایج به شرح ذیل است:
بین اعتقادات اخلاقی و شدت بزهکاری رابطه معکوس وجود دارد.
بین همبستگی میان اعضا و شدت بزهکاری رابطه معکوس وجود دارد.
بین همبستگی میان اعضا و میزان کنترل رابطه مستقیم وجود دارد.
بین میزان کنترل و شدت بزهکاری رابطه معکوس وجود دارد.
بین بیکاری و شدت بزهکاری همبستگی معکوس وجود دارد.
مبحث دوم: اهمیت بزهکاری نوجوانان و تأثیر عوامل اجتماعی در بروز آن
در این مبحث به اهمیت و نقش عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان و تأثیر اجتماع در بروز بزهکاری نوجوانان می پردازیم.
گفتار اول: اهمیت، قلمرو و عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان.
الف) اهمیت بزهکاری نوجوانان
اگر چه بزکاری نوجوانان و جوانان در ایران به لحاظ بافت سنتی و مذهبی و تقید خانواده ها به اصول اخلاقی و اسلامی از لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه کشورهای صنعتی و غربی نمی باشد، اما با نگاهی به آمارهای موجود و تحققیات انجام شده و پژوهش های به عمل آمده ملاحظه می کنیم که بزهکاری نوجوانان در ایران همگام با توسعه صنعتی، افزایش جمعیت و بزرگ شدن شهرها و مهاجرت خانواده ها در حال افزایش است بنابراین به نظر می آید که مهترین زمان برای پیگیری از جرایم این قشر عصر حاضر باشد. اگر به آمارهای منتشر شده توسط مراجع رسمی، به رقم سیاه بزهکاری این قشر را بیفزاییم، خواهیم دید که این مسئله خطر جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود.
ب) قلمرو بزهکاری نوجوانان
بلا شک میزان جرایم و تعدد مجرمان نوجوان از میزان و تعداد مجرمان بزرگسال کمتر است. این امر را به وضوح می توان از تعداد زندانی ها و افراد زندانی و تعداد پرونده های کیفری آنان تشخیص داد. اما این کاهش جرایم به معنی عدم توجه به این عدم توجه به این قشر گسترده نمی باشد. زیرا میزان جرایم نوجوانان نسبت به بزرگسالان معلول عوامل مختلفی از قبیل وضعیت جسمی و روانی آنان، موقعیت خانوادگی، عدم آشنایی به مسائل اجتماعی و … می باشد.
نوجوانان به دلیل موقعیت سنی و فکری، هنوز آشنایی و مهارت کاملی برای ارتکاب جرم را به دست نیاورده اند و بسیاری از جرایم آنان اتفاقی و یا تحت تأثیر گروه دوستان و همسالان صورت می گیرد. به لحاظ همین عدم مهارت در ارتکاب جرم توسط نیروی انتظامی خیلی زود دستگیر می شوند. قلمرو بزهکاری نوجوانان را با توجه به ویژگی های خاص آنان بیشتر جرایمی چون سرقت و حمل مواد مخدر ( به عنوان وسیله ) ، ضرب و جرح و … می باشد.
ج) عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان
در جامعه عوامل جرم زای زیادی وجود دارد که به بزهکاری نوجوانان به نحو یکسان تأثیر ندارد. اما به هر حال عواملی وجود دارند که از درجه تأثیر بیشتری برخوردار هستند و باید مطالعات عمیقی در مورد آن ها به عمل آورد. نوجوانی که مرتکب بزه می شود به احتمال زیاد تحت شرایط اجتماعی و جسمی و روانی قرار داشته است. در بررسی جرم شناسی عام در مورد وضعیت اجتماعی و عیوب و نقایص ارثی، هوشی و وضع روانی نوجوانان تحقیق شود.