انتقال نرخ ارز و شرایط اقتصادی

دانلود پایان نامه

جدول 2- 3- خلاصه مطالعات خارجی اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 30
جدول 2- 4- خلاصه مطالعات داخلی بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز 30
جدول 2- 5- خلاصه مطالعات داخلی بررسی ماندگاری تورم 31
جدول 2- 6- خلاصه مطالعات داخلی اثر متقابل نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 32
جدول 4-1- نتایج آزمون ایستایی 77
جدول 4-2- نتایج آزمون همجمعی 78
جدول 4-3- نتایج آزمون خطی بودن و تعیین متغیر و تابع انتقال 78
جدول 4-4-نتایج تخمین الگوی نرخ ارز تعادلی 81
جدول 4-5- تعیین تعداد وقفه مناسب فرایند AR 85
جدول 4-6- مدل خطی تورم با 8 وقفه 85
جدول 4-7- نتایج آزمون والد 86
جدول 4-8- مدل خودرگرسیون آستانهای 88
جدول 4-9- نتایج آزمون والد جهت برابری ضرایب مدل 88
جدول 4-10- مدل خودرگرسیون آستانهای مقید 89
جدول 4-11- نتایج آزمون ریشه واحد 90
فهرست نمودارها
نمودار 3-1- مکانیزم انتقال نرخ ارز بر سطح قیمتها 48
نمودار4-1- مقادیر تحقق یافته و مقادیر تعادلی نرخ ارز 83
نمودار4-2- انحرافهای نرخ ارز از مقدار تعادل 91
نمودار 4-3- دستهبندی رفتار تورم 91
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
تحلیل و بررسی ماندگاری تورم جهت تصمیم سازی و سیاستگذاری مناسب بسیار درخور اهمیت است. تورم یکی از معضلهای مهم اقتصادی ایران در سه دهه گذشته میباشد. ارزیابی آمار نرخ تورم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی 34 سال گذشته نشان میدهد در بیشتر سالها کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است. متوسط نرخ تورم دردهه شصت برابر با 18 درصد، در دهه هفتاد برابر با 24 درصد و در دهه هشتاد برابر با 9/16 درصد اعلام شده است؛ که این ارقام حاکی از تورم بالا در حیات اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته میباشد. امروزه پویایی تورم و رفتار این متغیر در بسیاری از مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و در این حوزه مطالعه ماندگاری تورم از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. تعریفهای گوناگونی جهت توصیف شرایط ماندگاری تورم ارائه شده است. در تعریفی بیان میشود که ماندگاری تورم عبارت است از گرایش تورم به دور ماندن از سطح متوسط آن در یک بازه زمانی بلندمدت، زمانی که این وضعیت یک نوع اخلال در شرایط اقتصادی تلقی گردد. یا طبق تعریف دیگر، تمایل تدریجی و آهسته تورم به همگرایی به سمت مقدار بلندمدت را ماندگاری تورم میگویند(درگاهی و شربت اوغلی، 1389).
از این رو بانکهای مرکزی به اندازهگیری و تحلیل ماندگاری تورم میپردازند تا با استفاده از نتایج این تجزیه و تحلیلها، پیشبینی دقیق و مناسبی از تورم ارائه دهند؛ و با دقت بیشتری تورم را ارزیابی نموده و در برابر شوکهای اقتصادی، به شکل مناسبی این متغیر را کنترل و مهار نمایند.
ماندگاری تورم میتواند از شرایط مختلف اقتصادی ناشی شود؛ اقتصاددانان در مورد امکان بروز این وضعیت و هزینههای هنگفت کاهش آن اتفاق نظر دارند، اما در رابطه با عوامل ایجادکننده این وضعیت توافق چندانی وجود ندارد. بهطورکلی عوامل مختلفی منجر به ماندگاری تورم میشود که آنها را میتوان در سه گروه زیر دستهبندی کرد:
ماندگاری به علل و عوامل برونزا: ماندگاری تورم که از نوسانات سایر عوامل برونزا در تعیین تورم ناشی میشود. مانند هزینه نهایی، شکاف تولید، چسبندگی قیمتها و دستمزدها به علت قراردادهای رسمی.
ماندگاری تورم به علل و عوامل درونزا: ماندگاری تورم به دلیل مکانیسم قیمتگذاری که بر مبنای یک سیستم گذشتهنگر صورت میگیرد.