انجام اقدامات اصلاحی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
بنابراین ابزارهای مالی یکى از عوامل مهم و تاثیر گذار بر کارایی نظام عملیاتی بانک محسوب می‌شود. معمولا در ادبیات موضوع کارایی سرمایه از یکسرى نسبت‌ها به عنوان شاخص‌هاى اندازه گیرى آن یاد می‌شود. در تحقیق حاضر علاوه بر در نظرگرفتن برخى از آنها، با توجه به مطالب ذکر شده و جامعه آمارى تحقیق عوامل زیر به عنوان انتخابى اولیه از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کارایی ابزارها و نگرش‌های مالی در نظام بانکداری ایران درنظر گرفته شده است: میزان منابع، میزان تسهیلات، ترکیب منابع، ترکیب تسهیلات، میزان معوقات، ترکیب معوقات، نسبت کفایت سرمایه، استقرار سیستم حسابداری مدیریت، استقرار سیستم مدیریت ریسک جامع (ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و…)، استقرار سیستم مدیریت بر دارائی‌های مالی و استقرار سیستم مدیریت بر بدهی‌ها (منابع).
کمیته بال
فعال ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل) است. این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، امریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می‌گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.
گرچه بانک تسویه‌های بین المللی (BIS) متعلق به بانک‌های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست‌های کمیته بال ندارد.
● اقدامات مهم کمیته بال
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است. در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک‌ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است. بدین لحاظ بانک‌های مرکزی بازرسی و نظارت‌های مستقیم خود بر بانک‌ها را با استفاده از بررسی گزارش‌های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک‌ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک، پیش گیری از وقوع بحران‌های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می‌گیرد. نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک‌ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک‌ها می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک‌های مساله دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه‌هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.
کمیته نظارت بانکی بال برای اولین بار در سپتامبر سال 1997 میلادی «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» را منتشر نمود. در ادامه نسخه تجدید نظر شده سند مذکور آمده است. کشورهای مختلف از این سند و نیز سند «متدولوژی اصول اساسی» به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سیستم‌های نظارتی خود و شناسایی اقداماتی که لازم است در آینده انجام دهند تا به سطح پایه‌ای از شیوه‌های موثر نظارتی دست یابند، استفاده می‌کنند. تجربه نشان داده است که خود ارزیابی‌های انجام شده در مورد میزان انطباق کشورها با اصول اساسی مذکور برای مراجع ذیربط سودمند بوده است به خصوص در زمینه شناسایی نارسایی‌های مقرراتی و نظارتی و تدوین اولویت‌ها در پرداختن به آنها، تجدید نظر در اصول اساسی کمیته بال، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد کشورهای مختلف، چنین ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در متن «برنامه ارزیابی بخش مالی» از اصول اساسی مزبور جهت ارزیابی نظام‌ها و شیوه‌های نظارت بانکی کشورها استفاده نموده‌اند. لیکن از سال 1997 میلادی تاکنون، تغییرات مهمی در مقررات بانکی به وقوع پیوسته و با اجرای اصول اساسی در یکایک کشورها، تجارب بیشتری به دست آمده است. ضمن آن که موضوعات و دیدگاه‌های مقرراتی جدیدی مطرح و برخی خلأهای مقرراتی آشکار شده است که این امر، اغلب به انتشار مقالاتی جدید از سوی کمیته انجامیده است. این تحولات به روزآوری اصول اساسی و متدولوژی ارزیابی آن را ضروری می‌نمود.
اصول اساسی، چارچوبی از حداقل استانداردها برای روش‌های موثر نظارتی است که کاربردی جهانی دارند. کمیته بال، اصول اساسی و متدولوژی آن را به منظور ایفای نقش خود در تقویت نظام مالی دنیا مطرح نموده است. وجود نقاط ضعف در نظام بانکی یک کشور – خواه آن کشور ، کشوری توسعه یافته بوده و یا در حال توسعه باشد – می تواند ثبات مالی را ، هم در درون آن کشور و هم در عرصه بین المللی مورد تهدید قرار دهد. به اعتقاد کمیته بال ، تحقق بخشیدن به اصول اساسی مزبور از سوی تمامی کشورها، گام مهمی در بهبود ثبات مالی –چه در درون کشور و چه در عرصه بین المللی– خواهد بود و مبنای مناسبی را برای توسعه بیشتر نظام‌های کارآمد نظارتی فراهم می آورد.
اصول اساسی بال به معرفی 25 اصلی می پردازد که برای کارآمدی یک سیستم نظارتی ضروری هستند. به طور کلی این اصول در 7 گروه طبقه بندی می شوند، اهداف استقلال اختیارات شفافیت و همکاری (اصل 1) صدور مجوز و ساختار (اصول 2 تا 5) مقررات و الزامات احتیاطی (اصول 6 تا 18) روش‌های نظارتی بانکی مستمر (اصول 19 تا 21) حسابداری و افشا(اصل 22) اختیارات، ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی وترمیمی (اصل 23) نظارت بانکی یکپارچه و برون مرزی (اصول 24 و 25). مشروح این اصول در پیوست پایان نامه آمده است در این پژوهش برخی از مولفه‌های استخراجی، برگرفته از اصول 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15 و 21 از «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشند.
فصل سوم:
روش تحقیق
بخش 1 : آزمون T-Student
در این پژوهش جهت شناسائی عوامل مؤثر بر بهبود کارآیی در نظام بانکداری ایران از آزمون T استفاده شده است. علت استفاده از این روش این‌ است که انحراف معیار جامعه مشخص نیست لذا از آزمون z نمی‌توانیم استفاده کنیم. تذکر این نکته ضروری است که براساس قضیه حد مرکزی وقتی اندازه نمونه از 30 بیشتر باشد، نتیجه آزمون t با آزمون z تقریباً یکی خواهد بود به طوری که رابطه زیر برقرار است.
آزمون t یک نمونه‌ای تفاوت میانگین نمرات کل یک گروه را با یک عدد یا شاخص معین (که در اینجا وضعیت مطلوب می‌باشد) را بررسی می‌کند.
آماره آزمون t به شرح ذیل می‌باشد:
و
بخش 2 : تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
روایی عبارت از میزانی است که ابزار موردنظر آنچه را برای اندازه‌گیری آن تخصیص یافته‌است، اندازه‌گیری می‌کند. در واقع روایی به معنی‌دار بودن تفسیر نتایج آزمون یا پرسشنامه مربوط است و به کاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد. در این پژوهش روایی پرسشنامه، از طریق ارائه آن به خبرگان و دریافت نظرات مثبت آنها مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد.
پایایی عبارتست از همسانی ابزار در اندازه‌گیری آنچه اندازه می‌گیرد. در واقع پایایی درجه‌ای است که بر اساس آن ابزار اندازه‌گیری در افراد مشابه، در زمانی دیگر نتایج مشابهی را بدست می‌دهد. پایایی مفهومی است آماری که بر همبسته بودن بین دو مجموعه از نمره‌ها مبتنی است و معرف اندازه‌گیری انجام‌شده به وسیله ابزار مورد نظر با گروهی از آزمودنی‌هاست. ضرایب پایایی ممکن است ارزش‌هایی بین صفر تا یک داشته ‌باشد. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده‌است که فرمول آن به شکل زیر می‌باشد:
تعداد بخش‌هایی است که آزمون بدانها تقسیم شده‌است، واریانس بخش‌های j گانه و واریانس کل نمره‌هاست.
ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss محاسبه شده است که در فصل 4 به آنها پرداخته می‌شود.
بخش 3 : تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره