انجمن ملی بهداشت روانی و درمان و پیشگیری

دانلود پایان نامه

توجه به وضعیت سلامت جسمی‌و روانی، اجتماعی، فرهنگی در هر جامعه و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق یک زندگی پویا و سالم ضامن سلامتی آن جامعه برای سال‌های آینده می‌باشد. برای دستیابی به چنین هدف ارزشمندی، پیشگیری از بروز اختلالات عاطفی، اضطرابی و افسردگی امری لازم و اساسی می‌باشد. این اختلالات علاوه بر اثرات نامطلوب شخصی در جوانان، مشکلات اجتماعی عدیده ای را برای جوامع در برخواهند داشت. لذا شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری از آنها حائز اهمیت می‌باشد(کرمی‌و پیراسته، 1380 به نقل از مهری و صدیقی، 1390: 299).
در زمینه اختلالات روانی همواره پیشگیری و شناسایی به موقع می‌تواند تا حدودی از اثرات مخرب آن بکاهد. پیامدهای عوارض این اختلالات به حدی وسیع است که چنان چه مداخله مثبت صورت نگیرد افراد مبتلا با آسیب‌های غیرقابل جبرانی مواجه خواهند شد(مسگرانی و همکاران، 1383 به نقل از مهری و صدیقی، 1390: 299).
سلامت روانی دارای علایمی‌است که شامل علایم: اضطراب، علایم افسردگی، جسمانی و کارکرد اجتماعی می‌باشد. ورزش و فعالیت‌های بدنی به طورچشمگیری از امراض و بیماری‌ها جلوگیری می‌نماید، یک عامل مهم محسوب می‌شود. ورزش و فعالیت‌های حرکتی نه تنها برای اشخاص عادی، بلکه برای کسانی که از بدو تولد معلولیت داشته یا بعداً به عللی نقص عضو پیداکردند ضروری می‌باشد (رمضانی نژاد،1376: 37).
لوینسون(1985) معتقد است برای تأیید سلامت روانی فرد باید بررسی نمود که : « اولاً فرد چه احساسی نسبت به خود و دیگران و دنیای اطراف دارد و ثانیاً شیوه سازگاری فرد با خود و موقعیت مکانی و زمانی خویش چگونه است» (میلانی فر، 1378).
از ویژگیهای افراد دارای سلامت روانی می‌توان موارد زیر را نام برد: شناخت خود، انگیزه‌ها، آرزوها و محیط خود یکپارچگی شخصیت که خود موجب هماهنگی بین اعمال مختلف فرد با یکدیگر می‌گردد؛ که براساس استانداردهای درونی و ملاک‌های مورد قبول خودش تصمیم گیری می‌کند نه براساس فشارهای بیرونی(سیجریست و مارموت، 2004).
هدف اصلی سلامت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل تر، شادتر، هماهنگ تر، شناخت وسیع و پیشگیری از بروز اختلالات خلقی، عاطفی و رفتاری است. مقابله با بیماری‌های روانی برای ایجاد جامعه سالم از وظایف اصلی دولت‌ها و افراد جامعه است و هر اجتماع که خواستار بهزیستی و شادکامی‌افراد خود است، باید مردم سازگار و هماهنگ پرورش دهد(میلانی فر، 1378).
بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:
ـ آنان احساس راحتی می‌کنند؛
ـ خود را آنگونه که هستند می‌پذیرند؛
ـ از استعدادهای خود بهره مند می‌شوند؛
ـ نگرانی، ترس و اضطراب و حسادت کمی‌دارند و دارای اعتماد به نفس می‌باشند؛
ـ سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی سرچشمه می‌گیرد؛
ـ احساس خوبی نسبت به دیگران دارند؛
ـ به علایق افراد دیگر توجه می‌کنند و نسبت به آنها احساس مسئولیت نشان می‌دهند؛
ـ سعی نمی‌کنند بر دیگران تسلط یابند؛
ـ آنها با مشکلات روبرو می‌شوند و نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می‌کنند؛
ـ محیط خود را تا آنجا که ممکن است شکل می‌دهند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می‌شوند(بنی جمال واحدی، 1370، ص 48).
) عوامل موثر در سلامت روانی
یان و همکارانش معتقدند که تجربیات دوران کودکی، سطح تحصیلات، روابط والدین، هوش هیجانی، رضایت شغلی، تیپ شخصیتی بر سلامت روانی افراد تاثیر می‌گذارد(یان و همکاران، 2008).