انحرافات اجتماعی و همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه

2-3-6- مدرسه و سرمایه‌ی اجتماعی
نهاد آموزش، در جوامع امروزین، همچنان از دو بخش رسمی و غیر رسمی برخوردار است. بخش رسمی آن، مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هستند و بخش غیر رسمی آن نیز همه اشکال دیگر اجتماعی یادگیری، مثل یادگیری در مجالس مذهبی و کارگاه‌‌ها، یادگیری از طریق رسانه‌ها و …
امروزه در سطح اجتماع، آموزش در معنای وسیع کلمه با «جامعه پذیری» هم معناست، زیرا هر دو واژه در بردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروه به شخص و گروه دیگر است. وجه بارز آموزش در جامعه نوین، عبارت است از نهادی که تبدیل به یک فعالیت رسمی و صنعتی شده است. اما به راستی نهادهای آموزشی و تربیتی چگونه می‌توانند در بهبهود سرمایه‌ی اجتماعی نقش داشته باشند؟
در مدرسه، هر کودک مانند جامعه بزرگ ترها که در آینده وارد آن خواهد شد، نقش مشخصی دارد و با چگونگی ایفای نقش‌های اجتماعی در آینده آشنا می‌گردد و مانند هر نظام اجتماعی دیگر، سلسله مراتب تقسیم وظایف و مسئولیت پذیری را که لازمه یک جامعه است، می‌آموزد.
نهادهای آموزشی ـ تربیتی با توجه به کارکردهای ویژه‌ای که به عهده دارند، می‌توانند موجبات رشد فردی و رفاه جمعی را فراهم نمایند. این جریان، در زندگی انسانی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. برای مثال، ایجاد همبستگی اجتماعی و روحیه نوجویی که یکی از تأثیرات سازمان‌های آموزشی و تربیتی در سطح اجتماع است، میتواند تأثیر ویژهای در بهبود روابط اجتماعی و سرانجام سرمایه‌ی اجتماعی داشته باشد، چرا که اغلب جوامع ، دارای خرده فرهنگ‌های متفاوت قومی ، نژادی و… هستند و آموزش می‌تواند افراد جوان این اقلیت‌ها را با فرهنگ عمومی جامعه هم نوا و آشنا سازد و بدین ترتیب، جامعه‌ای نسبتا همگون با ارزش‌های مشترک را به وجود آورد.
به طور کلی میتوان گفت که پرورش استعدادهای فردی، تحکیم پایه‌های زندگی جمعی، گسترش آرمان‌های انسانی ، رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی، در سایه آموزش صورت می‌گیرد. بنابراین، سرمایه‌ی گذاری بر روی این نهاد و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای فرد فرد اعضای جامعه، آن‌ها را در فراگیری دانش‌ها و مهارت‌های موجود، یاری می‌رساند، چرا که جامعه‌ای که دارای افراد با سواد و تحصیل کرده یا فنّی و حرفه آموخته باشد، در تولید و ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی نیز موفق خواهد بود.
در ادامه به طور مختصر به عمده کارکردهای نظام آموزشی در ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی می‌پردازیم:
ـ ایجاد آمادگی در افراد برای قبول نقش‌های گوناگون در زندگی آینده.
ـ فراهم آوردن مبنای اجتماعی و فهم منزلت‌های اجتماعی.
ـ تقویت قدرت تطبیق افراد با ارزش‌های اجتماعی و تسهیل روابط اجتماعی.
ـ شناساندن انسان و جهان و درک ارتباط انسان با خدا.
ـ کوشش برای ایجاد همبستگی بشری و تفاهم میان اقوام و ملل مختلف (رابرتسون، 1377، 89).
در این رابطه رایت و فیتزپاتریک (2006) سرمایه‌ی اجتماعی در مدرسه را پیوندهای نوجوانان با همدیگر، دلبستگی و احساس تعلق خاطر آن‌ها به مدرسه و میزان مشارکتشان در انجمن‌های اجتماعی،‌آموزشی، هنری و ورزشی در مدرسه می‌دانند (رایت و فیتزپاتریک،‌2006، 1437).
مدرسه، فرصت‌ها و امکاناتی را برای سرمایه‌ی اجتماعی فراهم می‌آورد که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق منابع قابل دسترس بر رفتار دانش آموزان تأثیر می‌گذارد. عوامل و کارگزاران سرمایه‌ی اجتماعی در مدرسه متقابلاً بین نوجوانان و تجارب مدرسه‌ای شان پیوند ایجاد می‌کنند و از جمله در آن‌ها میزان معینی از تعلق دانش آموزان به مدرسه را پدید می‌آورند (گلچین و حیدری، 1391، 58).
2-4- جرم و انحرافات اجتماعی
در فرهنگ ما نمونه‌های انحراف از قبیل دزدی، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می‌باشد که این‌ها معلول عوامل مختلفی می‌باشد که در دوره‌های متفاوت تا ریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختار‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می‌یابند.به عبارت دیگر نمونه‌های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‌شود بستگی به سا ختار‌های سازمان‌ها و عقاید و اید ئو لوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.
2-4-1- انواع جرم
جامعه شناسان جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه جامعه قانون شکنان را مجازات می‌کند،به چهار طبقه تقسیم می‌کنند:
1-جرائم خیابانی
2-جرائم یقه سفیدان
3-جرائم سازمان یافته