انحراف معیار و اطلاعات

دانلود پایان نامه

نمودار 5 – 4 : میانگین نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در زمان های مختلف ارزیابی در گروه دوم
با توجه به نمودار 5 – 4 در گروه دوم در سه حالت جایگذاری لوله بینی ـ معدی نمره درد قبل از جایگذاری در کمترین میزان و در حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی به دلیل دردناک بودن رویه به بیشترین مقدار می رسد. در این بین بیشترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام روتین و کمترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام قنداق می باشد.

نمودار 6 – 4 : میانگین نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در زمان های مختلف ارزیابی در گروه سوم


با توجه به نمودار 6 – 4 در گروه سوم در سه حالت جایگذاری لوله بینی ـ معدی نمره درد قبل از جایگذاری در کمترین میزان و در حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی به دلیل دردناک بودن رویه به بیشترین مقدار می رسد. در این بین بیشترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام روتین و کمترین میزان نمره درد مربوط به جایگذاری در حین اقدام ساکارز می باشد.
جدول 6 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش قنداق کردن در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف ارزیابی*
زمـان
گـــروه دو دقیقه قبل حین پنجدقیقه بعد
گروه اول 27/0 ± 60/2 90/2 ±40/6 45/0 ± 80/2
گروه دوم 79/0 ± 50/2 67/1 ± 67/5 48/1 ± 00/3
گروه سوم 89/0 ± 37/2 05/2 ± 89/6 40/0 ± 63/3
کــــــــل 03/1 ± 48/2 28/2 ± 41/6 48/1 ± 20/3
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
اطلاعات جدول 6 – 4 نشان می دهد که در هر سه گروه حین جایگذاری لوله بینی معدی میانگین درد نوزاد نارس افزایش یافته و 5 دقیقه بعد از جایگذاری نیزکاهش نشان داده است ولی به حد پایه نرسیده است ، آزمون آماری اندازهگیریهای مکرر (ANOVA) نشان داد که این تغییرات از نظر آماری معنی دار می باشد (001/.>p).
جدول شماره 7 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش ساکارز خوراکی در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف ارزیابی*
زمـان
گـــروه دو دقیقه قبل حین پنجدقیقه بعد
گروه اول 55/1 ± 19/3 09/3 ± 44/6 77/0 ± 44/4
گروه دوم 76/0 ± 37/2 61/2 ± 79/7 71/0 ± 05/4
گروه سوم 03/1 ± 27/2 78/2 ± 93/5 80/0 ± 67/3
کــــــــل 19/1 ± 60/2 88/2 ± 80/6 71/0 ± 06/4
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)