انحراف معیار و اطلاعات

دانلود پایان نامه

گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
اطلاعات جدول 7 – 4 نشان می دهد که در هر سه گروه حین جایگذاری لوله بینی معدی میانگین درد نوزاد نارس افزایش یافته و 5 دقیقه بعد از جایگذاری نیزکاهش نشان داده است ولی به حد پایه نرسیده است ، آزمون آماری اندازهگیریهای مکرر (ANOVA) نشان داد که این تغییرات از نظر آماری معنی دار می باشد (001/.>p).

جدول شماره 8 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش روتین در سه گروه مورد مطالعه در زمانهای مختلف ارزیابی*
زمـان
گـــروه دو دقیقه قبل حین پنجدقیقه بعد
گروه اول 34/0 ± 89/2 70/2 ± 78/10 84/0 ± 72/4
گروه دوم 92/0 ± 77/2 07/3 ±85/8 98/0 ± 31/5
گروه سوم 36/0 ± 81/2 18/3 ± 13/9 89/0 ± 31/5
کــــــــل 42/1 ± 83/2 03/3 ± 68/9 83/0 ± 09/5
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
اطلاعات جدول 8 – 4 نشان می دهد که در هر سه گروه حین جایگذاری لوله بینی معدی میانگین درد نوزاد نارس افزایش یافته و 5 دقیقه بعد از جایگذاری نیزکاهش نشان داده است ولی به حد پایه نرسیده است، آزمون آماری اندازهگیریهای مکرر (ANOVA) نشان داد که این تغییرات از نظر آماری معنی دار می باشد (001/.>p).

نمودار 7 – 4 : میانگین نمرات درد در جایگذاری لوله بینیـ معدی در زمان های مختلف ارزیابی در گروههای مورد بررسی به تفکیک اقدام انجام شده
نمودار 7 – 4 در پاسخ به هدف چهارم نشان میدهد در هر سه گروه میانگین و انحراف معیار نمرهی درد در حین جایگذاری لوله بینیـ معدی در حالت قنداق کمتر از حالت های روتین و ساکارز میباشد. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرهی درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینیـ معدی، در هر سه گروه در حالت قنداق کمتر از حالت های روتین و ساکارز میباشد. آزمون آماری اندازهگیریهای مکرر (ANOVA) نشان داد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد (001/.>p).
همچنین نتایج نشان داد که ترتیب استفاده از حالت های مورد بررسی بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی تأثیر گذار نمیباشد ( 05/0 جدول 9 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی دو دقیقه قبل از سه اقدام (ساکارز ـ قنداق ـ روتین) به تفکیک گروههای مورد مطالعه*
اقدام
گـــروه ساکارز قنداق روتین شاخص آماری
گروه اول 31/0 ± 06/3 28/0 ± 53/2 38/0 ± 93/2 20/0 = P
گروه دوم 34/0 ± 33/2 31/0 ± 58/2 42/0 ± 66/2
گروه سوم 31/0 ± 26/2 28/0 ± 33/2 38/0 ± 73/2
کــــــــــــل 32/0 ± 55/2 29/0 ± 48/2 39/0 ±77/2
نتیجه مقایسه 53/0 = P 53/0 = P 53/0 = P ــــــــــ