انحراف معیار و اطلاعات

دانلود پایان نامه

*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
اطلاعات جدول 9 – 4 نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار نمره درد دو دقیقه قبل از جایگذاری لوله بینی ـ معدی در سه اقدام ساکارز، قنداق و روتین در داخل سه گروه مورد بررسی بر اساس آزمون آماری ANOVA از نظر آماری معنی دار نمیباشد ( 05/0همچنین بر اساس نتایج آزمون آماری ANOVA، بین میانگین و انحراف معیار سه گروه از نظر آماری معنی داری مشاهده نشد. این بیانگراین مسئله است که ترتیب گروه های مورد مطالعه بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی تأثیر گذار نمیباشد ( 05/0 جدول 10 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی حین سه اقدام (ساکارز ـ قنداق ـ روتین) به تفکیک گروههای مورد مطالعه*
اقدام
گـــروه ساکارز قنداق روتین شاخص آماری
گروه اول 63/0 ± 13/6 58/0 ± 40/6 78/0 ± 53/10 001/0>P
گروه دوم 70/0 ± 25/7 65/0 ± 66/5 87/0 ± 50/8
گروه سوم 63/0 ± 93/5 58/0 ± 20/7 78/0 ± 13/9
کــــــــــل 65/0 ± 44/6 60/0 ± 42/6 81/0 ± 39/9
نتیجه مقایسه 77/0 = P 77/0 = P 77/0 = P ــــــــــــ
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
جدول فوق نشان می دهد که در گروه اول بیشترین نمره درد حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (78/0 ± 53/10) و کمترین آن مربوط به اقدام ساکارز با میانگین و انحراف معیار (63/0 ± 13/6) می باشد. در گروه دوم بیشترین نمره درد حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (87/0 ± 50/8) و کمترین آن مربوط به اقدام قنداق با میانگین و انحراف معیار (65/0 ± 66/5) می باشد. در گروه سوم نیز بیشترین نمره درد حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (78/0 ± 13/9) و کمترین آن مربوط به اقدام ساکارز با میانگین و انحراف معیار (63/0 ± 93/5) می باشد.
در مقایسه کلی بین سه گروه بیشترین نمره درد حین جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (81/0 ± 39/9) و کمترین آن مربوط به اقدام قنداق با میانگین و انحراف معیار (60/0 ± 42/6) می باشد آزمون آماری ANOVA نشان داد که این تفاوت در داخل هر سه گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (001/.>p). همچنین بر اساس نتایج آزمون آماری ANOVA، بین میانگین و انحراف معیار سه گروه از نظر آماری معنی داری مشاهده نشد. این بیانگراین مسئله است که ترتیب گروه های مورد مطالعه بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی تأثیر گذار نمیباشد ( 05/0 جدول 11 – 4 : آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی پنج دقیقه بعد از سه اقدام (ساکارز ـ قنداق ـ روتین) به تفکیک گروههای مورد مطالعه*
اقدام
گـــروه ساکارز قنداق روتین شاخص آماری
گروه اول 67/0 ± 86/3 46/0 ± 73/2 95/0 ± 33/5 05/0>P
گروه دوم 75/0 ± 41/3 51/0 ± 08/3 07/1 ± 83/4
گروه سوم 67/0 ± 66/3 46/0 ± 80/3 95/0 ± 46/5
کــــــــــل 70/0 ± 64/3 48/0 ± 20/3 99/0 ± 21/5