انحراف معیار و مقایسه

دانلود پایان نامه

نتیجه مقایسه 75/0 = P 75/0 = P 75/0 = P ـــــــــــ
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شده است.
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
جدول فوق نشان می دهد که در گروه اول بیشترین نمره درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (95/0 ± 33/5) و کمترین آن مربوط به اقدام قنداق با میانگین و انحراف معیار (46/0 ± 73/2) می باشد. در گروه دوم بیشترین نمره درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (07/1 ± 83/4) و کمترین آن مربوط به اقدام قنداق با میانگین و انحراف معیار (51/0 ± 08/3) می باشد. در گروه سوم نیز بیشترین نمره درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (95/0 ± 46/5) و کمترین آن مربوط به اقدام ساکارز با میانگین و انحراف معیار (67/0 ± 66/3) می باشد. آزمون آماری ANOVA نشان داد که این تفاوت در داخل هر سه گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (05/.>p). در مقایسه کلی بین سه گروه بیشترین نمره درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینی ـ معدی مربوط به اقدام روتین با میانگین و انحراف معیار (99/0 ± 21/5) و کمترین آن مربوط به اقدام قنداق با میانگین و انحراف معیار (48/0 ± 20/3) می باشد آزمون آماری ANOVA نشان داد که این روند تغییرات در داخل هر سه گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (05/.>p).
همچنین بر اساس نتایج آزمون آماری ANOVA، بین میانگین و انحراف معیار سه گروه از نظر آماری معنی داری مشاهده نشد. این بیانگراین مسئله است که ترتیب گروه های مورد مطالعه بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی تأثیر گذار نمیباشد ( 05/0جدول 12 – 4 : آمار توصیفی مربوط به دامنه تغییرات نمره درد به تفکیک گروههای مورد مطالعه*
آزمون آماری
گـــروه دامنه تغییرات نمره درد میانگین ± انحراف معیار کمترین بیشترین
گـــروه اول P1*Δ (روتین) 50/1 ± 07/6 33/4 33/10
P2#Δ (قنداق) 29/2 ± 72/4 00/2 67/10
P3^Δ (ساکارز) 23/1 ± 16/4 00/2 67/6
گـــروه دوم P1Δ (ساکارز) 66/1 ± 63/4 67/2 00/9
P2Δ (روتین) 79/1 ± 61/5 67/2 00/10
P3Δ (قنداق) 77/0 ± 78/3 67/2 00/5
گـــروه سوم P1Δ (قنداق) 12/1 ± 29/4 67/2 67/6
P2Δ (ساکارز) 61/1 ± 04/4 33/1 00/8
P3Δ (روتین) 11/2 ± 00/6 67/2 00/11
*: اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمایش داده شده است.
* : دامنه تغییرات نمره درد در اقدام اول
# : دامنه تغییرات نمره درد در اقدام دوم
^ : دامنه تغییرات نمره درد در اقدام سوم
گروه اول (روتین ـ قنداق ـ ساکارز)
گروه دوم (ساکارز ـ روتین ـ قنداق)
گروه سوم (قنداق ـ ساکارز ـروتین)
اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار دامنه تغییرات نمره درد به تفکیک گروههای مورد مطالعه با توجه به ترتیب اقدام در گروه مورد نظر در جدول 12 – 4 آورده شده است.