اندازه گیری و استانداردها

دانلود پایان نامه

استانداردهای 0، 4، 8، 12، 16 و 20 میلی گرم بر لیتر پرولین: به ترتیب 0، 4، 6، 8 و 10 میلی لیتر از استانداردهای 100 میلی گرم در لیتر پرولین برداشته شد و با آب مقطر به حجم 100 میلی گرم بر لیتر رسانده شد.
تولوئن
روش کار:
5/0 گرم ماده تر گیاهی با هاون خرد و درون لوله آزمایش ریخته شد، سپس 10 میلی لیتر سولفوسالیسیک اسید 3% اماده شده به لوله ها اضافه شد .
نمونه ها در 15000 دور به مدت 10 تا 15 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفوژ شدند تا مواد اضافی از محلول جدا شوند.
مقدار 2 میلی لیتر از عصاره صاف شده درون تیوپ جدید ریخته شد و 2 میلی لیتر اسیدناین هیدرین و 2 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال به آن افزوده و خوب مخلوط شد.
هم زمان مقدار 2 میلی لیتر از محلول 0، 4، 8، 12، 16 و 20 میلی گرم بر لیتر پرولین درون تیوپ های جدید ریخته شد و 2 میلی لیتر اسیدناین هیدرین و 2 میلی لیتر اسیداستیک گلاسیال به آن ها افزوده و سپس خوب مخلوط شد ودر حمام بن ماری گذاشته شد.
نمونه ها به مدت 1ساعت در حمام بن ماری حرارت داده شد
مقدار 4 میلی لیتر تولوئن به محلول اضافه شد وبه مدت 20 ثانیه با دستگاه ورتکس به هم زده شد.
پس ازآن محلول به صورت جدا در می آید 4میلی لیتر روی محلول را با سرنگ کشیده درون دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده عدد قرائت شده میزان پرولین می باشد.
شکل (3-9): جداسازی محلول با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ
شکل (3-9): جداسازی محلول با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ
3-11 اندازه گیری میزان قند برگ (روش فنل و اسید سولفوریک)
حدود 1/0 گرم از هر گلدان: بافتش را وزن کرده( وزن ان نباید از 15/0 گرم بیشتر باشد)
در این بافتها برگ سبز مد نظر است. سپس داخل لوله آزمایش شسته شده با آب مقطر و بعضآ استریل شده با اتوکلاو قرار می دهیم سپس به هر نمونه 10سی سی الکل اتانول اضافه می کنیم و سر آن را چسب می پوشانیم که الکل نپرد نمونه ها را در یخچال نگهداری می کنیم تا مرحله بعد.
1/0 گرم بافت سبز + 10سی سی الکل اتانول = محلولی که سبز رنگ است
سپس نمونه ها را در بن ماری به مدت نیم ساعت و در دمای 60 درجه قرار می دهیم.
1سی سی از محلول سبز رنگ بدست امده + 1سی سی فنل (درست شده از 1 گرم فنل که در 200 سی سی اب مقطر به حجم رسانده می شود) +5 سی سی اسید سولفوریک (حتمآ به آرامی در لوله ها ریخته شود) (95%- 98%)
سپس محلول بدست آمده را پس از سرد شدن در داخل کووت ریخته و در دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده و در طول موج 483 نانومتر اعداد را قرائت کرده و پس از هر دفعه استفاده از کووت آنرا با آب مقطر شسته و خشک می کنیم
قبل از استفاده دستگاه اسپکتروفتومترآانرا با محلول blank به عنوان شاهد صفر می کنیم
Blank = 1 سی سی الکل اتانول + 1 سی سی فنل + 5 سی سی اسید سولفوریک ( قهوه ای عسلی)
نکته : دو فاز رنگی اسید سولفوریک را به آرامی تکان داده تا مخلوط شود مدتی صبر نموده تا محلول سرد شده سپس اقدام قرائت نمونه ها می کنیم