اندازه گیری و اواسط دهه

دانلود پایان نامه

3-3-3 سیستم نشان دهنده آلارم باتری
علاوه بر رله آشکار کننده اتصال زمین، یک سیستم نشان دهنده آلارم مناسب باتری برای یک پست انتقال دارای مشخصات زیر خواهد بود:
1- رله آلارم کاهش ولتاژ : که اساساً برای اشکال در شارژر مورد نیاز می باشند. تنظیم چنین رله ای بطور نمونه مقدار (118/51.6 V/cell2.15 V )می باشد که در واقع این مقدار ولتاژی است که در آن سولفاته شدن آغاز می شود.
2- رله آلارم ولتاژ اضافی : این رله نیز برای نشان دادن اشکال در شارژر می باشد به طور نمونه این رله برای ولتاژ (128/55.6 V/cell2.32V)تنظیم می شود که مقدار ولتاژی است که در آن تولید و از دست رفتن الکترولیت آغاز می شود.
3- رله ی آلارم باز شدن مدار باتری: این واحد، پالسی را برای اندازه گیری مقاومت داخلی باتری تزریق می کند و در صورتیکه مقاومت ازمقدار حدود 1 اهم تجاوز کند آلارمی را در خروجی خود ظاهر می سازد.
3-4 سلولهای ترکیب مجدد
در اواسط دهه 1980 برای باتریهای سرب- اسیدی یک جایگزین عرضه گردید که به نام باتریهای ترکیب مجدد معروف شدند. استاندارد BS 6290 این باتری را چنین توصیف می کند: باتری سرب- اسیدی که آب بندی شده و دریچه ای قابل تنظیم دارد و اصطلاحاً به باتری آب بندی شده (sealed cell) معروف است.
همانطور که قبلاً توضیح داده شد باتری های سرب – اسیدی در حال شارژ شدن اکسیژن و نیتروژن آزاد می کنند. در باتریهای آب بندی شده این اکسیژن و نیتروژن مجدداً با هم ترکیب شده و تشکیل آب می دهند. بنابراین در این حالت برعکس باتری های سرب – اسیدی الکترولیت کسر نمی- شود. الکترولیت موجود در باتریهای آب بندی شده در داخل یک جداکننده از جنس فایبرگلاس اسفنجی شکل نگهداری می شود و بنابراین حتی اگر ظرف آن شکسته شود الکترولیت به بیرون ریخته نمی شود. این نوع باتری کاملاً آب بندی شده است و فقط دارای ی سوپاپ اطمینان است که اگر فشار داخلی از حد تنظیم تجاوز نماید، گاز جمع شده به اتمسفر تخلیه می شود.
در بیشتر انواع باتری، معمولاً 6 عدد سلول در داخل یک محفظه قرار داده می شوند و یک بلوک واحد را تشکیل می دهند که ولتاژ نامی آن می باشد. در این حال برای اینکه ولتاژ نامی معادل 110V باتری های پلانته (سرب- اسیدی) را داشته باشیم بایستی 9 بلوک را سری کنیم و برای باتری با ولتاژ نامی معادل 48V سری کردن چهاربلوک کافی است. گرچه ولتاژ نامی باتریهای آب بندی شده قدری کمتر از باتریهای پلانته (سرب- اسیدی) است، اما پروفیل ولتاژ بهتر می شود پروفیل ولتاژ بهتری در جریان دشارژ یکسان دارد.
برای شارژ این باتریها ولتاژ شارژ شناور 2.27V/cell توصیه می شود و رنج قابل قبول آن 2.24-2.28V/cell می باشد بنابراین ولتاژ بنابراین ولتاژ باتری ها نیز برابر خواهند بود با:
برای باتری معادل 110 ولت نامی = ولتاژ شناور
برای باتری معادل 48 ولت نامی = ولتاژ شناور
تنظیم آلارم کاهش ولتاژ بایستی برابر باشد.
برخلاف باتریهای پلانته (سرب- اسیدی)، در این نوع باتریها حالت شارژ سریع وجود ندارد. مزایای نسبتی باتریهای آب بندی شده عبارتند از :
1- نسبتاً نیاز به نگهداری و سرویس و سرریز الکترولیت ندارند.
2- از نظر اندازه و ابعاد از باتریهای پلانته بسیار کوچکترند.
3- عمر تخمینی بین 10 تا 15 سال دارند، در حالیکه عمر باتریهای 30-20 سال شد.
4- در مقایسه با باتریهای پلانته معمولی قیمت ارزانتری دارند.
3-5- راه اندازی باتریها
3-5-1 راه اندازی باتریهای پلانته (سرب- اسیدی)
معمولاً سلولهای مجزا با شارژ متصل شوند. این باتریها نباید بیش از 8 هفته در حالت بدون شارژ نگهداری شوند.
درحین نصب ارتباطات هر سلول باتری و رابط های باتری ها به یکدیگر بایستی به گریس آغشته شوند. پس از نصب باید تا سطحی که مشخص شده آب مقطر اضافه شود. باتریهای بزرگتر ممکن است بدون الکترولیت به کارگاه حمل شوند که در این صورت باید در اسرع وقت با آب مقطر پر شوند و توصیه های سازنده بایستی کاملاً رعایت گردند. پس از این مرحله آزمایشهای زیر بایستی انجام شوند:
3-5-1-1 آزمایشهای باتری شارژر
قبل از اتصال شارژر به باتری باید دقت خاصی به عمل آورد تا از صحت پلاریته اطمینان حاصل شود. این امر مستلزم توجه به ولتاژ مدار باز برخی شارژرها (مخصوصاً مدلهای قدیمی) است که این ولتاژ می تواند دارای پیک زیاد و شکل غیرصاف (تموج دار) باشد. هنگامی که شارژر به باتری متصل می شود باتری مانند یک صاف کننده شکل موج عمل می کند. بایستی احتیاط نمود که در هیچ نقطه ای از مدارات، شارژر به صورت مستقل از باتری، به بار متصل نشود زیرا به تجهیزات بارآسیب خواهد رسید. توجه شود که علاوه بر باتری خود بار نیز می تواند به عنوان یک فیلتر جزئی برای ولتاژ عمل کند.