اندازه گیری و رودخانه‌ها

دانلود پایان نامه
1-3-4-5- شیب‌ ناخالص‌ وخالص‌
جهت‌ برآورد شیب‌ ناخالص‌ وخالص‌ از روابط تجربی‌ ذیل‌ استفاده‌ شده‌ است‌.
شیب‌ ناخالص‌ :

h : اختلاف‌ حداکثر و حداقل‌ ارتفاع‌ رودخانه‌ اصلی‌( m)
L : طول‌ تصویر افقی‌ آبراهه‌ در نیمرخ‌ طولی‌( m )
شیب‌ خالص‌:

S : مساحت‌ زیر منحنی‌ پروفیل‌ طولی‌(m2 )
L : طول‌ تصویر افقی‌ آبراهه‌ اصلی‌( m)
1-4-4-6- تراکم شبکه رودخانه ها (Drainage density)
اگر مجموع طول تمام آبراهه های حوزه اندازه گیری و بر مساحت آن تقسیم شود تراکم شبکه رودخانه‌های حوزه بدست می آید. این تراکم همبستگی مستقیمی با دبی‌های حداکثر دارد. با افزایش تراکم زهکشی، میزان دبی سیلاب نیز افزایش می‌یابد. مقدار تراکم زهکشی حوزه نشان‌دهنده وضعیت فرسایش در قسمتهای مختلف حوزه می‌باشد. تراکم زهکشی از رابطه زیر بدست‌می‌آید:

در این‌ رابطه‌
Dd : تراکم‌ شبکه‌ رودخانه‌ها (دانسیته‌ رودخانه‌ Km/Km2)
Li : طول هر یک از آبراهه ها مربوط به هر شاخه ‌( km)
A : مساحت‌ حوزه‌( km2)
به منظور تعیین تراکم زهکشی در حوزه و هر یک از واحدهای هیدرولوژیکی از نقشه شبکه هیدروگرافی استفاده شده و پس از تعیین طول آبراهه‌ها تراکم زهکشی در حوزه و واحدهای هیدرولوژیکی تعیین گردید.
1-4-4-7- شکل آبراهه
تأثیرات دو جانبه اقلیم و زمین شناسی بر روی توپوگرافی یک آبخیز نتیجه‌اش یک الگوی فرسایش است که به وسیله شبکه‌ها ی آبراهه‌ها یا نهرها خصوصیات آنها نمایش داده‌می‌شود. وقتی که یک منطقه یکنواخت می‌باشد یعنی تغییرات یکنواخت در مقاومت جریان آب در سطح آن مشاهده می‌گردد نتیجه‌اش این است که آبراهه بدون هیچ مسیر تعیین شده‌ای از قبل برای جهتی مشخص در کلیه جهات حرکت میکند و الگوی خاصی را ایجاد می‌نماید که اینگونه الگوها را الگوی درختی گویند.اما وقتی که سنگهای زیرین سطح حوزه‌ای دارای چین خوردگی زیاد یا فرورفتگی عمیقی باشد الگوی داربستی آبراهه بوجود می‌آید. بطوری که جریان اصلی آبراهه‌ها دارای یک جهت تعیین شده از قبل می باشد و لذا شاخه‌های این آبراهه عمود بر جریان اصلی است . همچنین ساختمان داخلی زمین شناسی بعضی از حوزه‌ها که به صورت موازی یا سری هستند الگوی تخلیه رواناب آن نیز از همین خاصیت پیروی می‌کنند و شبکه زهکش‌ها در سطح حوزه به شکل موازی است. منطقه‌ای هم که شامل تعداد زیادی از اتصالات یا شکستگی های مستطیلی از نظر زمین‌شناسی باشد یک شبکه زهکش مستطیلی تشکیل می‌دهد بطوری که آبراهه‌ها یکدیگر را در زاویه 90 درجه قطع می‌کنند.
1-4-4-8- شکل‌ حوزه‌
شکل حوزه تاثیر زیادی برروی رژیم آبدهی یک حوزه آبخیز دارد. برای بیان شکل حوزه آبخیز از پارامتر‌های مختلفی از قبیل طول و عرض مستطیل معادل، ضریب فشردگی و ضریب شکل استفاده می شود. بدین منظور پارامتر های فوق برای مناطق تالوگ و سردشت محاسبه گردیده است.
1-4-4-9- ضریب‌ فشردگی‌ (Compactness Coefficient )
این ضریب که به ضریب گراولیوس نیز معروف است برای مقایسه حوزه بادایره‌ای که سطح آن معادل مساحت حوزه است، استفاده می‌شود. مقدار این ضریب از نسبت محیط حوزه به محیط دایره ای است که سطح آن معادل سطح حوزه باشد. به عبارتی دیگر این ضریب نشان دهنده میزان نزدیکی شکل حوزه به دایره است. بنابراین ضریب فشردگی را می توان از رابطه زیر بدست آورد‌.