اندازه گیری و مراحل اجرا

دانلود پایان نامه

سپس از آن‌ها خواسته می شود تا مساحت مثلث ها را حساب کنند.
از دانش آموزان می خواهیم تا مساحت متوازی الاضلاع را با توجه به مساحت مثلث ها پیدا کنند.
دوباره متوازی الاضلاع های جدیدی در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و از آن‌ها می خواهیم تا راهی برای تبدیل متوازی الاضلاع به مستطیل بیابند
بعد از تبدیل شکل ها به مستطیل از آن‌ها می خواهیم تا مساحت مستطیل ها را حساب کنند.
حال از آن‌ها می خواهیم تا با یافتن رابطه ی بین مساحت مستطیل و متوازی الاضلاع، راهی برای محاسبه ی مساحت متوازی الاضلاع پیشنهاد دهند.
روش فراکتال (با کاغذ):
مراحل اجرا: (تدریس مساحت ذوزنقه)
ورود معلم به کلاس و سلام و احوالپرسی
گروه بندی دانش آموزان در گروه های سه نفره
ایجاد انگیزه با نشان دادن تصاویری از فراکتال (مثلا ذوزنقه های رنگی بزرگ که از تعدادی ذوزنقه رنگی کوچک تر تشکیل شده اند)
معلم دانش آموزان را گروه بندی و به آن‌ها می گوید که امروز می خواهیم با هم روی مساحت ذوزنقه الاضلاع کار کنیم و نحوه ی حساب کردن مساحت ذوزنقه را با هم یاد بگیریم.
در اینجا به هر گروه از دانش آموزان یک برگه ی سفید کاغذ می دهیم که بر روی آن یک ذوزنقه بزرگ کپی گردیده است. از دانش آموزان می خواهیم تا اضلاع شکل را اندازه گیری کنند و اندازه ی هر ضلع شکل را در کنار آن بنویسند. سپس از آن‌ها می خواهیم تا با رسم یک قطر ذوزنقه، شکل موجود را به دو مثلث تبدیل نمایند. حال از آن‌ها می خواهیم تا هر ضلع مثلث را اندازه گیری و در کنار آن بنویسند.
سپس از آن‌ها خواسته می شود تا مساحت هر مثلث را محاسبه و درون آن بنویسند.
حال از بچه های می خواهیم تا مساحت ذوزنقه را حدس بزنند.
در ادامه از آن‌ها می خواهیم تا رابطه ای بین شیوه ی محاسبه ی مساحت مثلث و مساحت ذوزنقه بیابند.
دوباره برگه های جدید با شکل ذوزنقه (غیر قائم الزاویه) در اختیار دانش آموزان قرار داده و از آن‌ها می خواهیم تا اضلاع شکل موجود را اندازه گیری و کنار آن بنویسند.
سپس از آن‌ها می خواهیم تا با استفاده از یک قیچی و برش صحیح شکل، از شکل موجود یک مستطیل درست نمایند.
حال از آن‌ها می خواهیم تا مساحت مستطیل را محاسبه و رابطه ی بین مساحت مستطیل و مساحت ذوزنقه را بیان نمایند و شیوه ی محاسبه ی مساحت ذوزنقه را بگویند.
روش مبتنی بر اوریگامی:
مراحل اجرا: (تدریس مساحت مثلث)
ورود معلم به کلاس و سلام و احوالپرسی
ایجاد انگیزه با نشان دادن یک برگ کاغذ به شکل مثلث به دانش آموزان
صحبت در مورد شکل مثلث و خصوصیات آن (یادآوری پیش نیازها)
قرار دادن برگه های سفید کاغذ در اختیار دانش آموزان
گروه بندی دانش آموزان در گروه های سه نفره
درخواست از دانش آموزان برای تا زدن کاغذ به صورت های مختلف و تهیه ی اشکال مثلث شکل از کاغذهایشان (با تا زدن) هر گروه با همفکری هم با تا زدن کاغذهایی که در اختیار دارند مثلث های گوناگونی درست کنند.
از دانش آموزان خواسته می شود تا کاغذ های خود را با گروه های دیگر عوض کنند و روش دوستان دیگر خود را در چگونگی تا زدن کاغذ و ایجاد شکل مثلث ببینند.