اندازه گیری و مراحل اجرا

دانلود پایان نامه
از دانش آموزان خواسته می شود تا مثلث هایی را که ساخته اند با رنگ های مختلف رنگ آمیزی نمایند سپس با قیچی ببرند و اضلاع آن ها را اندازه بگیرند و در کنار آن‌ها بنویسند.
حال از دانش آموزان بخواهید تا با تا زدن کاغذ مثلث های جدیدی درست کنند
از آن‌ها بخواهید تا با تا زدن مثلث های اجاد شده کاری کنند که اضلاع مقابل روی هم قرار گیرند. و محل تا از رأس مثلث بگذرد به گونه ای که بر ضلع پایین هم عمود باشد.
اگر مثلث آن‌ها متساوی الاضلاع نباشد چنین کار ممکن نیست و آن‌ها متوجه می شوند که در بعضی از مثلث ها ممکن است که ارتفاع در درون قرار نگیرد
با معرفی ارتفاع توضیحات لازم را برای آن‌ها بیان کنید
و شرایطی فراهم کنید تا دانش آموزان بتوانند نحوه ی محاسبه ی مساحت مثلث را کشف نمایند.
روش مبتنی بر اوریگامی:
مراحل اجرا: (تدریس مساحت لوزی)
ورود معلم به کلاس و سلام و احوالپرسی
ایجاد انگیزه با نشان دادن لوزی های رنگی به دانش آموزان
صحبت در مورد شکل لوزی و خصوصیات آن (یادآوری پیش نیازها)
قرار دادن برگه های سفید کاغذ در اختیار دانش آموزان
گروه بندی دانش آموزان در گروه های سه نفره
درخواست از دانش آموزان برای تا زدن کاغذ به صورت های مختلف و تهیه ی اشکال لوزی شکل از کاغذهایشان (با تا زدن) هر گروه با همفکری هم با تا زدن کاغذهایی که در اختیار دارند لوزی های های گوناگونی درست کنند. از دانش آموزان بخواهید تا برای دقیق شدن کار از خط کش هم استفاده کنند.
از دانش آموزان خواسته می شود تا کاغذ های خود را با گروه های دیگر عوض کنند و روش دوستان دیگر خود را در چگونگی تا زدن کاغذ و ایجاد شکل لوزی ببینند.
از دانش آموزان خواسته می شود تا لوزی هایی را که ساخته اند با رنگ های مختلف رنگ آمیزی نمایند سپس با قیچی ببرند و اضلاع آن ها را اندازه بگیرند و در کنار آن‌ها بنویسند.
حال از دانش آموزان بخواهید تا با تا زدن لوزی های درست شده مثلث هایی ایجاد نمایند.
از دانش آموزان بخواهید تا اضلاع مثلث های ایجاد شده را اندازه گیری نمایند و ارتفاع آن‌ها را رسم کنند
از دانش آموزان بخواهید تا مساحت هر مثلث را حساب کنند و مساحت لوزی را بر اساس مساحت مثلث ها حدس بزنند.
سپس از آن‌ها بخواهید تا رابطه ی بین مساحت لوزی و مثلث بیابند.
از دانش آموزان بخواهید تا لوزی هایی جدید روی برگه با تا زدن کاغذ ایجاد نمایند
از آن‌ها بخواهید تا قطر لوزی های ایجاد شده را با تا زدن رسم نمایند.
سپس از آن‌ها بخواهید تا قطرها را اندازه گیری و محاسبه مساحت لوزی را با مقایسه ی کردن با مساحت مثلث ها بیابند.
در آخر محاسبه ی مساحت لوزی را برای آن‌ها بیان نمایید.
روش مبتنی بر اوریگامی:
مراحل اجرا: (تدریس مساحت متوازی الاضلاع)
ورود معلم به کلاس و سلام و احوالپرسی