اندازه گیری و مقدار

دانلود پایان نامه

اختلاف درصد میانگین حرکت سریع بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up نسبت به قبل از آماده سازی بطور معنی دار افزایش یافته بود(0001/0P < ).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت سریع اسپرم 48 درصد و کمترین مقدار آن 3 درصد و بعد از Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت سریع اسپرم 62 درصد و کمترین مقدار 8 درصد اندازه گیری شد.
همچنین در زمان قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت کند اسپرم 30/2±24/43 بود و پس از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت کند اسپرم به 80/3±71/47 افزایش یافت.
از نظر آماری اختلاف معنی داری بین درصد میانگین حرکت آهسته اسپرم قبل و بعد از آماده سازی به روش Direct Swim-up وجود نداشت (325/0P < ).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت کند اسپرم 63 درصد و کمترین مقدار آن 24 درصد و بعد از Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت کند اسپرم 88 درصد و کمترین مقدار 27 درصد اندازه گیری شد.
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت درجا اسپرم 708/0±36/5 بود و پس از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت سریع اسپرم به 752/0±24/4 کاهش یافت.
اختلاف درصد میانگین حرکت درجا بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up نسبت به قبل از آماده سازی از نظر آماری معنی دار نبود (0001/0P < ).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت درجا اسپرم 15 درصد و کمترین مقدار آن 2 درصد و بعد از Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت درجا اسپرم 15 درصد و کمترین مقدار 1 درصد اندازه گیری شد.
تفاوت درصد میانگین اسپرم های بی حرکت قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up نسبت به بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up افزایش معنی داری نشان داد(0001/0P <).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین اسپرم های بی حرکت 63/1±81/29 بود و پس از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین اسپرم های بی حرکت به 572/0±52/5 کاهش یافت.
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار اسپرم بی حرکت 41 درصد و کمترین مقدار آن 18 درصد و بعد از Direct Swim-up بیشترین مقدار اسپرم بی حرکت 12 درصد و کمترین مقدار 1 درصد اندازه گیری شد.
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت پیشرونده اسپرم 83/1±71/63 بود و پس از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین حرکت پیشرونده اسپرم به 02/1±10/90 افزایش یافت.
اختلاف درصد میانگین حرکت پیشرونده اسپرم بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up نسبت به قبل از آماده سازی بطور معنی دار افزایش یافته بود(0001/0P < ).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت پیشرونده اسپرم 77 درصد و کمترین مقدار آن 51 درصد و بعد از Direct Swim-up بیشترین مقدار حرکت پیشرونده اسپرم 98 درصد و کمترین مقدار 82 درصد اندازه گیری شد.
نمودار3-1: مقایسه میانگین حرکت پیشرونده، حرکت سریع و حرکت کند قبل و بعد از آماده سازی اسپرم به روش Swim-up
Motility %
3-2- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قابلیت حیات اسپرم
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین قابلیت حیات اسپرم 65/1±29/82 بود و پس از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up ، درصد میانگین قابلیت حیات اسپرم به 000/0±100 افزایش یافت.
اختلاف درصد میانگین قابلیت حیات اسپرم بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up نسبت به قبل از آماده سازی بطور معنی دار افزایش یافته بود(0001/0P < ).
قبل از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up بیشترین مقدار قابلیت حیات اسپرم 91 درصد و کمترین مقدار آن 70 درصد و بعد از Direct Swim-up مقدار قابلیت حیات اسپرم 100 درصد اندازه گیری شد.
A
B
3-1- رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین برای سنجش میزان زنده یا مرده بودن اسپرم:A : اسپرم های که سر آن ها سفید است و رنگ به خود نمی گیرند اسپرم های زنده تلقی می شوند.B : اسپرم های که سر آن ها صورتی یا قرمز است، اسپرم های مرده تلقی می شوند.
3-3- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی مورفولوژی اسپرم