اندازه گیری سرمایه انسانی و سرمایه گذاری خصوصی

دانلود پایان نامه

هزینه های دولت برای آموزش دارای اثر مثبت و معناداری روی رشد است: 1.5 درصد افزایش در نسبت هزینه های آموزش عمومی بر GDP در بین سال های 75-1965، نرخ متوسط رشد را طی این سال ها 0.3 درصد در سال افزایش داده است. (Barro,1995,P:433)
امید به زندگی به عنوان یکی از متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی، به طور معناداری روی رشد اثر دارد: 13 سال افزایش در امید به زندگی در بین سال های 75-1965 نرخ رشد را در طی این سال ها حدود 1.4 درصد در سال افزایش داده است.(Barro,1995,P:432)
مطالعه چن و فنگ (1999):
چن و فنگ در مقاله ای تحت عنوان تعیین کننده های رشد اقتصادی چین؛ به بررسی عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور طی سال های 1978 الی 1989 در بین 29 استان چین پرداخته است. اینان با بهره گیری از مدل آماری چند متغیره ی زیر به بررسی رشد اقتصادی استان های چین پرداخته اند:
که در آن:
: اشاره به استان مورد نظر دارد.
: نرخ رشد استانی سرانه واقعی
: سطح اولیه توسعه
: سطح اولیه انباشت سرمایه انسانی
: نرخ رشد در سال 1978
: سرمایه گذاری خصوصی
: تورم
: میزان داد و ستد
است.
از آنجایی که پراکندگی تعداد ثبت نام در مقطع ابتدایی بین استان‌های چین کم است، آنان از نرخ ثبت‌نام در مقاطع عالی تحصیلی به عنوان نمایند‌ه‌ای برای سرمایه‌انسانی استفاده کرده‌اند. نتایج حاصل شده از این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
میزان ثبت‌نام در دانشگاه، اثر مثبت بر رشد استانی داشته است.
تجارت بین‌المللی پیش برنده‌ی رشد اقتصادی شده است که این امر سازگار با سیاست‌های تجارت آزاد می‌باشد.
نرخ زاد و ولد که شاخصی برای میزان باروری می‌باشد، نتیجه‌ی منفی بر رشد داشته است. این امر می‌تواند دلالتی بر اعمال سیاست‌های جمعیتی در چین باشد.
سطح اولیه‌ی درآمد، همانند آنچه که در مدل‌های رشد برونزا در سطوح بین‌المللی تایید شده‌اند اثر منفی در رشد استانی داشته است.
میزان سرمایه‌گذاری دولتی اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.
مطالعه سلف و گرابوسکی (2003):
سلف و گرابوسکی در مقاله ای تحت عنوان “آیا آموزش در تمامی سطوح سبب رشد می شود؟” به بررسی اثر آموزش بر رشد درآمدی کشور هند طی سال های 1966 الی 1996 پرداخته اند. در این مقاله با تفکیک سطوح مختلف آموزشی به طبقات ابتدایی، راهنمایی و عالی به بررسی اثر گذاری هر یک از طبقات بر رشد اقتصادی پرداخته است. هم چنین آنان به تفکیک جنسی در سطوح آموزشی توجه کرده اند؛ که آیا تفکیک جنسیت افراد آموزش دیده، نقشی برجسته بر رشد اقتصادی کشور داشته است یا نه. آنان به منظور تعیین رابطه ی علی بین آموزش و رشد اقتصادی، از مدل علیت گرنجری استفاده کرده اند و به نتایج زیر دست یافته اند:
آموزش ابتدایی اثر علی قوی بر رشد دارد. همچنین این نتیجه هنگامی که داده ها از نظر جنسی نیز تفکیک می شوند، این نتیجه به قوت خود پابرجاست.