اندازه گیری عملکرد و توسط نرم افزار

دانلود پایان نامه

خاک محل اجرای طرح بر اساس آزمایش تجزیه خاک دارای بافت لومی شنی و اسدیته 6/7 می باشد.
3-3- طرح مورد آزمایش
این آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات ، در دو شرایط بدون تنش (شاهد) و تنش خشکی هر کدام در سه تکرار انجام شد . دو محیط شاهد و تنش به فاصله 5متراز یکدیگر فاصله داشتند . ابعاد هر کرت 150×150سانتی متر،شامل 5 ردیف با فواصل 20سانتی متر به طول 120سانتی متر در نظر گرفته شد .
3-4- مدل طرح آزمایشی

در این مدل مقدار مشاهده در کرت فرعی jاز کرت اصلیi و تکرار k میباشد. همچنین میانگین کل آزمایش، اثر بلوک k، اثر سطح i از عامل A، اثر سطح j از عامل B، اثر متقابل عوامل Aو B، خطای آزمایشی ناشی از اثر متقابل عامل A با بلوک (خطای a) و خطای آزمایشی ناشی از اثرات متقابل عامل Bو اثر متقابل ABبا بلوک (خطای b) میباشد.


3-5- آماده سازی بذور
بذور مورد استفاده در این آزمایش از دو گروه گندم وجو انتخاب گردیدند. ارقام گندم شامل الوند، چمران، پیشتاز، امید، شیراز، یاواروس، روشن، بک کراس، ارگ، S78 و ارقام جو شامل یوسف، نصرت، بهمن، نیمروز، افضل، فجر30، لاین UH12، لاین4، D10 بودند که قبل از کاشت با قارچ کش ویتاواکس ضد عفونی شدند.
3-6- عملیات تهیه زمین، کاشت
برای تهیه زمین ابتدا زمین شخم نیمه عمیق و سپس در دو جهت عمود بر هم دو بار دیسک زده شد تا سطح مزرعه یکنواخت شود. سپس بر اساس نتایج آزمون خاک جهت تأمین عناصر مورد نیاز خاک مقدار20 کیلوگرم سوپرفسفات معمولی و 50کیلوگرم اوره به خاک اضافه شد. سپس در تاریخ 18/8/1392 و 19/8/1392 بذور با عمق 3 سانتی متر به صورت نم کاری کاشته شدند.

شکل 3-1 مرحله کاشت
3-7- عملیات داشت و برداشت
اولین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت انجام شد. به دلیل اینکه در فصل پاییز و زمستان پراکنش بارندگی مناسب بود تا فصل بهار آبیاری صورت نگرفت. اما در فصل بهار با شروع سنبله دهی اعمال تنش خشکی آغاز شد و گیاهان تحت شرایط آبی، به صورت هشت روز یکبار آبیاری شدند ولی در تیمارهای تحت تنش هر دو هفته یکبار آبیاری انجام شد. عملیات مبارزه با علفهای هرز با دست انجام شد. برداشت محصول با توجه به اینکه رسیدگی دانه با زرد شدن کامل بوته ها و سخت شدن دانه ها همراه بود، در اواخر خرداد ماه به صورت دستی انجام شد.
3-8- اندازه گیری صفات آناتومیک ریشک گندم و جو
به منظور اندازهگیری صفات در اواخر اردیبهشت ماه نمونه گیری از خوشههای در حال پر شدن انجام شد. برای اندازهگیری صفات از هر کرت یک سنبله به صورت تصادفی برداشت سپس ریشک، لما و گلوم به صورت تصادفی انتخاب روی قسمت بالایی و پایینی هر کدام لاک بی رنگ زده شد و پس از خشک شدن یک قطعه چسب نواری روی قسمت لاک زده قرار داده شد. پس از آن قطعه چسب بر روی لام قرار داده شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی x40، تعداد روزنه، تعداد ردیف روزنه و تعداد کرک اندازهگیری و شمارش شد.
3-9- اندازه گیری مساحت سلول های اپیدرمی و بالیفورمی
برای اندازهگیری صفات از هر کرت یک سنبله به صورت تصادفی چیده سپس ریشک، لما و گلوم به صورت تصادفی انتخاب روی قسمت بالایی و پایینی هر کدام لاک بی رنگ زده شد و پس از خشک شدن یک قطعه چسب نواری روی قسمت لاک زده قرار داده شد. پس از آن قطعه چسب بر روی لام قرار داده شد سپس لام را که حاوی کپی اپیدرم بود را در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنماییx 40 مجهز به دوربین قرار داده و عکس تهیه گردید، سپس توسط نرم افزار Scion Image مساحت سلولها اندازه گیری شد
3-10- اندازه گیری عملکرد و اجزای عملکرد
برای به دست آوردن عملکرد پس از اینکه بوتهها به مرحلهی رسیدگی کامل رسیدند، برداشت انجام شد. به این صورت که از هر کرت 2 بوته از ارتفاع 2 سانتیمتری سطح زمین بریده شد و 2 بوته به طور جداگانه در پاکتهایی قرار داده شدند. که پس از آن به آزمایشگاه منتقل شده و درون آون قرار داده شدند. پس از گذشت 24 ساعت نمونهها از آون بیرون آورده شدند. سپس وزن خشک کل بوته اندازهگیری شد. بعد از آن سنبلههای بوته جدا شده و مورد شمارش قرار گرفت پس از شمارش شدن وزن آنها محاسبه شد. سپس دانهها از کاه و کلش و سنبلهها جدا شده و کاملاً تمیز شدند و وزن آنها اندازهگیری شد. در آخر تعداد دانهها نیز شمارش شدند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موقعیت فیزیکی و تصمیم گیری

شکل3-2 شمارش دانه

شکل 3-3 نمایی از سلولهای اپیدرم ریشک رویی در گندم

شکل 3-4- نمایی از سلولهای بالیفورمی ریشک رویی درگندم