اندازه گیری عملکرد و عملکرد بی هوازی

دانلود پایان نامه

جهت تعیینWmax ، آزمودنی ها ابتدا به مدت 6 دقیقه گرم کردند، آزمودنی ها جهت انجام پروتکل اصلی با مقاومت 100 وات شروع به رکاب زدن کردند، سپس به ازای هر دو دقیقه 25 وات به بار کار افزوده شد، تا هنگامی که فرد به حالت واماندگی برسد. با این آزمون Wmaxتعیین شد، به این صورت که یک مرحله قبل از واماندگی به عنوان Wmax آزمودنی ثبت گردید.
=
نحوهی تعیین شاخصهای عملکرد بیهوازی
از آزمون وینگیت برای اندازه گیری عملکرد بی هوازی استفاده شد و با استفاده از آن توان حداکثر، حداقل و متوسط به دست می‌آمد.
پس آزمون: پس از انجام پیش آزمون و پروتکل تمرینی در شرایطی مشابه شرایط پیش آزمون، از گروه نمونه پس آزمون به عمل آمد.
روش تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش ازروش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین وانحراف استاندارد دادهها استفاده شد و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه ها با هم استفاده شده است. برای مقایسه میانگین های درون گروهی از روش آماری تحلیل واریانس در سطح معنا داری (P<0.05) استفاده شد و برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. تمامی عملیات آماری با استفاده از رایانه انجام گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزا20SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Exell 2010استفادهشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
پژوهش حاضر با بررسی مقایسه تاثیر دوازده جلسه تمرین تداومی رکاب زدن همراه با دو فشار متفاوت انسداد موضعی عروق بر عملکرد هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد فعال انجام پذیرفت. برای دستیابی به هدف اصلی فوق، مجموعه ای از اهداف جزیی به همراه فرضیه هایی برای پژوهشگر مطرح بود. داده های حاصل از این پژوهش در این فصل توصیف و تحلیل خواهد شد.
در ابتدا نتایج آمار توصیفی ارایه می شود و در ادامه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری گزارش و بررسی می شود که بر اساس این یافته ها می توان فرضیه های پژوهش را بررسی نمود.
جهت استفاده از روش آماری مناسب در تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد تا طبیعی بودن توزیع داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش بررسی شود. توزیع داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش طبیعی بود با توجه به نتایج آزمون مذکور، برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
آمار توصیفی
در این بخش ابتدا داده‌های توصیفی مرتبط با ضربان قلب(جدول 1-4) و میزان درک سختی در هر هفته (جدول 2-4) و تغییرات آن در هر روز(نمودار 1-4) برای آزمودنی‌های دو گروه تجربی در حین تمرین ارایه شده است. سپس نتایج متغیر ناظر(جدول 3-4) و میانگین وزن آزمودنی‌ها در ابتدا و انتهای پروتکل(جدول 4-4) ارایه گردید.
جدول 1-4- میانگین ضربان قلب دو گروه حین تمرین رکاب زدن(ضربه در دقیقه)
هفته اول
هفته دوم
گروه انسداد mmHg180
23±67/124
17/4±31/126
گروه انسداد mmHg90
41/5±17/110
42/1±39/114