اندیشه های مولانا و جلال الدین محمد

دانلود پایان نامه
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه سراسری(ایران) صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه سلامت صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه جوان صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه نمایش صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی
تحلیل محتوای برنامههای رادیو شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی در بازده زمانی ده ساله.
مقایسه رویکرد برنامههای شبکههای گوناگون رادیویی ایران نسبت به کتاب و کتابخوانی.
مقایسه رویکرد برنامه های شبکه های درون مرزی و برون مرزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع کتاب و کتابخوانی.
پیوست 1
فهرست برنامههای پخش شده شبکه رادیویی فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران
نام برنامه گروه
ساختار
شرح مختصر موضوع
کنکور آسان است پخش کلامی پیامی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
شکرستان فرهنگ و دانش ترکیبی نمایشی ایجاد فضای نشاط و تعامل بامخاطب
رادیو تعطیل نیست1 فرهنگ و دانش کلامی پیامی آوایی در این طرح ضمن ارائه برنامههای زنده برای فواصل برنامهها،خبر،کارشناسی و موضوع گزارش تدارک دیده شده است.
رادیو تعطیل نیست2 فرهنگ و دانش کلامی پیامی آوایی در این طرح ضمن ارائه برنامههای زنده برای فواصل برنامه¬ها،خبر،کارشناسی و موضوع گزارش تدارک دیده شده است.
فرهنگ و جامه فرهنگ و جامعه کلامی پیامی هر رزو از برنامه فرهنگ و جامعه به یک مساله و حوزه اجتماعی مربوط می شود که با نگاه فرهنگی آسیب شناسی می شود.شنبه ها: فرهنگ و جوانان/ یکشنبه ها: بررسی مسایل روز/دوشنبه ها: بررسی مصوبات فرهنگی نهادهای مسئول/سه شنبه ها: فرهنگ؛باورها و رفتارهای فرهنگی در جامعه/ چهارشنبه ها:/ فرهنگ اقتصادی، اقتصاد فرهنگی/پنج شنبه ها: فراغت تابستانه و اولویت ها و نیازهای پیش رو مسئولان
نمایش امروز اداره کل نمایش نمایش –
نقد حال مطالعات فرهنگی پیامی شناخت و بررسی عرفان ناب اسلامی بدون پیرایه ها و کثری های موجود از زبان رسا و گویای حضرت مولانا جلال الدین محمد خراسانی بهانضمام بررسی همه جانبه و انتقادی از زندگی سلوک و اندیشه های مولانا
در محضراستاد فرهنگ و اندیشه کلامی پیامی آوایی گفتگو با استادان پیشکسوت فرهنگ و اندیشه ایران معاصر در زمینه زندگی،زمانه،فرهنگ و فلسفه وادب
قول و غزل فرهنگ و ادب کلامی آوایی انتخاب شعر و حکایت و متون حکمی منثور از کتاب های کهن
بامداد فرهنگی فرهنگ و دانش کلامی پیامی آوایی رویج شادی و نشاط صبحگاهی و پرداختن به موضوعات روز
روزنگار فرهنگی فرهنگ و دانش کلامی آوایی مرور رویدادهای فرهنگی روز
نمای نزدیک فرهنگ و دانش پیامی آوایی انعکاس رویدادهای روز فرهنگی چه در حوزه های تخصصی و چه در حوزه عمومی فرهنگ در قالب گفتگویی صمیمانه در داخل استودیو