انرژی خورشیدی و برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

با استفاده از رابطه تجربی زیر ارتفاع متوسط مستقیم جهت هر زیرحوزه تعیین می گردد:

در این‌ رابطه‌ داریم‌ :
hmax : بلندترین‌ ارتفاع‌ زیرحوزه‌( m)


hmin : پایین‌ترین‌ ارتفاع‌ زیرحوزه‌( m )
H : ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌( m )
– ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی)
بلندترین ستون مربوط به نمودارآلتیمتری مشخصه نمای ارتفاعی حوزه است. این گزینه از هیستوگرام DEM هرواحد بدست آمده ‌است.
1-3-3-5- تهیه نقشه شیب از (DEM)
جهت‌ تولید نقشه‌ شیب‌ دراین‌مطالعه‌ ازمدل‌ارتفاعی‌ رقومی‌ (DEM)بااندازه سلول 5 متر استفاده‌شده‌است‌. درمطالعات‌ آبخیزداری‌ به‌ویژه پروژه‌های‌ کنترل سیلاب‌، شیب‌ حوزه‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار می‌باشد. مطالعات‌ و برنامه‌ریزیهای‌ بعضی‌ ازبخشهای‌ مطالعاتی‌ پروژه‌ ازقبیل‌ فرسایش‌ ورسوب‌،کشاورزی‌، پوشش‌گیاهی‌ وغیره براساس‌ شیب‌ وتوزیع‌آن‌ صورت‌ می‌گیرد. شیب حوزه همواره به عنوان یک عامل اصلی و مهم در مطالعات پایه محسوب می‌گردد. با افزایش شیب سرعت حرکت روان‌آبهای حاصل از بارندگی نیز زیادشده و در فرسایش خاک مؤثر می‌باشد.
1-3-3-6- کلاس بندی نقشه شیب
باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه یعنی کنترل سیل ‌و نظر ناظر فنی پروژه کلاس‌های‌ شیب‌ به‌ شرح زیر انتخاب گردید:
کلاس شیب صفر تا 2 درصد
کلاس شیب 2 تا 5 درصد
کلاس شیب 5 تا 8 درصد
کلاس شیب 8 تا 12 درصد
کلاس شیب 12 تا 20 درصد
کلاس شیب 20 تا 30 درصد
کلاس شیب 30 تا 60 درصد
کلاس شیب بیشتر از 60 درصد
1-3-3-7- تعیین مساحت کلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها
مساحت کلاسهای شیب با استفاده از انطباق نقشه شیبب با نقشه زیر حوزه ها بدست آمده است.
1-3-3-8- تهیه نقشه جهت
به منظور تولید نقشه‌ جهت‌ دراین‌مطالعه‌ ازمدل‌ارتفاعی‌ رقومی‌ (DEM)بااندازه سلول 5 متر استفاده‌شده‌است‌. این عامل روی میزان جذب انرژی خورشیدی و در نتیجه کاهش یا افزایش دما، تبخیر و تعرق رطوبت خاک و پوشش تأثیر زیادی دارد بطوری که جهت دامنه‌ها روی تأخیر در ذوب برف ناشی از تفاوت حرارتی، رطوبت خاک و در نتیجه پوشش گیاهی و همچنین نوع فرسایش تأثیر می‌گذارد. در نیمکره شمالی در دامنه‌های رو به جنوب ذوب برف سریعتر بوده و فرسایش عمدتاً به صورت شیاری و خندقی می‌باشد، در حالی که در شیبهای شمالی، نوع فرسایش عمدتاً به صورت حرکتهای توده‌ای مانند لغزش است و از نظر هیدرولوژیکی سیلابهای بهاره را به تنهایی و یا همراه با بارندگی های شدید بوجود می‌آورد.
باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه و نظر ناظر فنی پروژه کلاس‌های‌ جهت هشت گانه به‌ شرح زیر انتخاب گردید: