انرژی خورشیدی و فتوولتائیک

دانلود پایان نامه

2-7-8 راه‌اندازی………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-9 بهره‌برداری موازی……………………………………………………………………………………………… 42
2-7-10 بارگذاری……………………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-11 توقف آهسته…………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-12 از کار افتادن (SHUT DOWN) ………………………………………………………………….. 42
2-7-13 توان اکتیو……………………………………………………………………………………………………….. 43
2-7-14 نیاز به بانک خازنی………………………………………………………………………………………….. 44
2-7-15 اتصال به شبکه و یا منفرد…………………………………………………………………………………. 44
2-8- سلول های خورشیدی و بررسی سیستم های فتوولتائیک(PV)…. ……………………………. 46
2-9- سلول خورشیدی……………………… …………………………………………………………………………….. 48
2-9-1- انواع سلولهای خورشیدی………………. ……………………………………………………………. 48
2-9-2- ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی……………………………………………………………… 49
2-10- پنل خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………… 54
2-11- نحوه ساخت پنل خورشیدی211 واتی………………………………………………………………………. 55
2-12- روشهای تولید انرژی خورشیدی …………….. …………………………………………………………… 56
2-13- سیستم فتوولتائیک (Photovoltaic)………………………………………………………………………. 57
2-13-1- مزایای نظریه نیروگاههای سلول خورشیدی………… ………………………………………….. 65
2-13-2- معایب نظریه نیروگاههای سلول خورشیدی…… ……………………………………………….. 65
فصل سوم: باتری شارژرها…………………….. …………………………………………………………………. 66
3-1- مبانی سیستم باتری……………. ……………………………………………………………………………………. 66
3-1-1- سیستم های باتری………………… ………………………………………………………………………. 66
3-1-2- سلول سرب- اسیدی………. ……………………………………………………………………………. 66
3-1-3- مشخصه ی تخلیه………………. ………………………………………………………………………… 67
3-1-4- ملزومات شارژر………………. …………………………………………………………………………… 68
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انعطاف پذیری زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین سبز