انفرادی و مقایسه

دانلود پایان نامه
a9/3±8/47
حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهندهی اختلاف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون t است.
رفتار تخمگذاری مادهها به این صورت مشاهده گردید که مادهها قبل از تخمگذاری توسط خرطوم خود حفرهای را درون جوانه طبق گل ایجاد کرده (شکل3-44) و سپس تخم های خود را به صورت انفرادی درون آن قرار میدهند (شکل3-45). تخم های این سرخرطومی گرد و به رنگ زرد روشن میباشند (شکل3-47). هر فرد ماده پس از تخمگذاری روی تخم را با ترشحات لزج و سیاهرنگ میپوشاند (شکل3-46) و سپس توسط خرطوم خود تکههای کوچکی از جوانه طبق گل را جدا کرده و روی محل تخمگذاری قرار میدهد. به نظر میرسد که این رفتار تخمگذاری برای محافظت از تخمها در مقابل دشمنان طبیعی به خصوص مورچهها بسیار مفید است. چرا که در مرحله تخمگذاری مهمترین شکارگر تخم این سرخرطومی مورچهها هستند. همچنین این رفتار تخمگذاری در جلوگیری از خشک شدن تخمها در مقابل تابش آفتاب نیز موثر است.
طول دورهی نشوونمای جنینی در شرایط دمایی، رطوبتی و دوره نوری طبیعی اختلاف معنیداری را در دو سال مورد مطالعه نشان داد (18 =df ، 13/5t=، 0001/0 P=). طوریکه، طول این دوره 3/8 روز در سال 1389 و 6 روز در سال 1390 تعیین گردید (جدول3-6).
لاروهای تازه خارج شده از تخم با حفر سوراخی به درون جوانه طبق گل نفوذ کرده و شروع به تغذیه از بافت درون طبق مینمایند (شکل3-48). علیرغم تغذیه لاروها از بافت درون طبقها ، گلدهی طبقها انجام میشود. ولی، پس از مرحله گلدهی تغذیه لاروها به دلیل درشت شدن جثه لاروی افزایش مییابد. بنابراین، با تغذیه لارو از درون طبق گل بذری درون طبق تشکیل نمیشود یا بذرهای در حال تشکیل در اثر تغذیه لاروها تخریب میشوند. در ظاهر طبقهای گل آلوده به لاروهای این سرخرطومی اثری از فضولات لاروی مشاهده نمیشود، ولی طبقهای گل آلوده با متورم شدن محل فعالیت لارو به راحتی قابل تشخیص هستند. طول دورهی نشوونمای لاروی در شرایط دمایی، رطوبتی و دوره نوری طبیعی اختلاف معنیداری را در دو سال مورد مطالعه نشان داد (18 =df ، 35/3t=، 0036/0 P=). به طوریکه، طول این دوره 4/51 روز در سال 1389 و 6/53 روز در سال 1390 تعیین گردید (جدول3-6).
لاروها پس از تکمیل نشوونمای خود در محفظه خالی ایجاد شده درون طبق گل به شفیره تبدیل میشوند (شکلهای 3-50 و 3-51). مدت زمان لازم برای نشوونمای شفیرگی و ظهور حشرات کامل نسل جدید 7/6 روز در سال 1389 و 6/7 روز در سال 1390 تعیین گردید، که اختلاف معنیداری را در دو سال مورد مطالعه نشان میدهد (18df= ، 63/2t=، 02/0 P=) (جدول 3-6).
طول دوره مراحل نابالغ این سرخرطومی در شرایط دمایی، رطوبتی و دوره نوری طبیعی 4/66 روز در سال 1389 و 2/67 روز در سال 1390 تعیین شد، که اختلاف معنیداری را در دو سال مورد مطالعه نشان نداد (18 =df ، 63/0t=، 12/0 P=) (جدول 3-6). حشرات کامل نسل جدید بعد از خارج شدن از پوسته شفیرگی به مدت 3 تا 4 روز درون طبق گل باقی مانده و سپس طبق گل را سوراخ کرده و آن را ترک میکنند (شکل3-52). ظاهر شدن حشرات کامل نسل جدید از اوایل تیرماه آغاز و در اواخر شهریورماه پایان یافت. این حشرات کامل مدتی را روی بوتههای گیاه میزبان سپری میکنند و پس از خشک شدن کامل بوته، به سمت پناهگاههای زمستانی در زیر بقایای گیاهی یا شکافهای درون خاک حرکت میکنند (شکل3-40).
جدول3-6- مقایسه میانگین (SE±) طول دوره نشوونمای مراحل نابالغ سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri در دو سال 1389 و 1390
سال
طول دوره نشوونمای جنینی (روز)
طول دوره نشوونمای لاروی (روز)
طول دوره شفیرهگی (روز)
طول دوره مراحل نابالغ (روز)
1389
a3/0±3/8
b4/0±4/51
b3/0±7/6
a1/1±4/66
1390
b3/0±6
a5/0±6/53
a2/0±6/7